Vill skär­pa kra­ven på spe­la­ra­gen­ter­na

Så kan det nya li­cens­sy­ste­met fun­ge­ra

Hallands Nyheter - - Sporten - JO­EL TIVEMO 031-62 40 00 jo­el.tivemo@gp.se

2015 blev det fritt fram för vem som helst att age­ra agent för spe­la­re och för­e­ning­ar in­om svensk fot­boll. Nu vill Svens­ka Fot­boll­för­bun­det åter­in­fö­ra kra­vet på li­cens – för att stäv­ja kri­mi­nel­la ele­ment från att ta sig in på mark­na­den.

Vi har ta­git del av SVFF:S för­slag på ett nytt reg­le­men­te för fot­bolls­för­med­la­re. Den störs­ta skill­na­den från rå­dan­de re­gel­verk är att för­bun­det vill re­gi­stre­ra al­la som är verk­sam­ma som agen­ter i svensk fot­boll.

För­sla­get är just nu ute på re­miss hos elit­klub­bar­na, di­strik­ten och spe­lar­för­e­ning­en. När klub­bar­nas svar har kom­mit in ska Svens­ka Fot­boll­för­bun­dets sty­rel­se rös­ta om för­sla­get, tro­ligt­vis un­der hös­ten. Om sva­ret där blir ja kan li­censkra­vet in­fö­ras vid års­skif­tet. La­gom till ja­nu­a­ri må­nads över­gångs­föns­ter öpp­nar.

– Al­la för­med­la­re som ska age­ra på den svens­ka mark­na­den ska på för­hand ha bli­vit god­kän­da och re­gi­stre­ra­de hos oss på för­bun­det. Vi får stör­re kon­troll och det blir enkla­re för klub­bar och spe­la­re. Om man blir kon­tak­tad av en per­son är det lätt att kol­la om den per­so­nen ge­nom­gått gransk­ning­en, sä­ger An­ders Hü­bi­net­te. Vad gör ni för gransk­ning av agen­ter­na?

– Det är en all­män lämp­lig­hets­kon­troll. Man ska ha ett så kal­lat ”oklan­der­ligt ryk­te”. Det be­står av flera be­stånds­de­lar.

VAD MENAS DÅ med ”oklan­der­ligt ryk­te”? Re­geln kom­mer från Fi­fa, och mås­te skri­vas in även i na­tio­nel­la re­gel­verk. För agen­ter­na in­ne­bär det att de i sin an­sö­kan mås­te in­ty­ga att de in­te är döm­da för eko­no­misk-, sex­u­al- el­ler vålds­brotts­lig­het. Nå­gon dju­pa­re gransk­ning än så görs in­te. För­bun­det har till ex­em­pel in­te möj­lig­het att be­gä­ra ut­drag ur be­last­nings­re­gist­ret.

SE­DAN 2015 FINNS ing­et li­censkrav på agen­ter. Det­ta se­dan Fi­fa be­slu­ta­de att ta bort det ti­di­ga­re kra­vet på yr­kes­grup­pen. Men in­om svensk fot­boll vill man nu åter­gå till ett sy­stem där agen­ter mås­te grans­kas och re­gi­stre­rad för att få ver­ka.

– Den vik­ti­gas­te or­sa­ken till att vi vill gö­ra det här är de var­nings­sig­na­ler vi har fått från Fred­rik Går­da­re (le­der po­li­sens ar­be­te mot or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het in­om id­rott). Han ger flera ex­em­pel på grovt kri­mi­nel­la per­so­ner som har kom­mit in på den här mark­na­den. Det är vik­tigt att vi gör vad vi kan för att mot­ver­ka det här, sä­ger An­ders Hü­bi­net­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.