Flera ak­tö­rer gla­da över li­censkrav

Hallands Nyheter - - Sporten - JO­EL TIVEMO 031-62 40 00 jo­el.tivemo@gp.se

Krav på li­cen­ser för al­la som vill age­ra för­med­la­re in­om svensk fot­boll – då jub­lar agent Patrick Mörk och Häc­kens sport­chef Son­ny Karlsson.

– Fi­fa gör myc­ket dum­he­ter he­la ti­den, en av dem var att ta bort li­cen­sen. Det fanns ing­et bra med det. Nu är det otro­ligt myc­ket löst folk. Det är ing­en bra si­tu­a­tion. Det vo­re jät­te­bra om det blir nå­gon slags li­cens, sä­ger Patrick Mörk.

Mörk le­der en av Sve­ri­ges störs­ta för­med­lings­fö­re­tag, Glo­bal Soc­cer Ma­na­ge­ment. Re­dan 2014, när det ti­di­ga­re li­censkra­vet togs bort av Fi­fa, var han oro­lig för hur en fri för­med­lar­mark­nad kun­de bli.

– Det finns väl­digt många ak­tö­rer. Det är in­te bra för svensk fot­boll och in­te för spe­lar­na. För­ut var det to­tal kon­troll, det finns ingen­ting så­dant nu. Det är klart att det är åt sko­gen det här. Upp­le­ver du att det har för­änd­rats så myc­ket på tre år?

– Ja, det har bli­vit vil­da väs­tern. Nu kan al­la bli agen­ter, det finns inga krav läng­re. Tror du att ett krav på li­cens kan för­bätt­ra si­tu­a­tio­nen?

– All typ av vär­de­ring och kon­troll av mark­na­den be­hövs. Jag vet in­te om det lö­ser al­la pro­blem men man tar ett stort an­svar för unga män­ni­skor som råd­gi­va­re. Vi har en vik­tig upp­gift och det be­hövs på­lit­li­ga råd­gi­va­re. Man ska kun­na stäl­la krav på dem.

Svens­ka Fot­boll­för­bun­dets för­slag på nytt reg­le­men­te har va­rit ute på re­miss hos klub­bar­na un­der en tid. I dag ska klub­bar­nas svar ha kom­mit in till för­bun­det. Häc­ken är en av klub­bar­na som sett – och står bakom – för­sla­get.

– Det kän­des som det be­höv­des nå­got för att få struk­tur på det­ta igen. I dag vet vi in­te vem som job­bar med det här. Det är ett him­la spring ef­ter spe­lar­na. Jag tror det här är bra. Det be­hövs en bätt­re struk­tur runt det här, sä­ger klub­bens sport­chef Son­ny Karlsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.