Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Sporten -

* För att få ver­ka som för­med­la­re in­om svensk fot­boll mås­te man först re­gi­stre­ra sig och god­kän­nas av Svens­ka Fot­boll­för­bun­det.

* Po­ten­ti­el­la för­med­la­re mås­te be­ta­la en av­gift till för­bun­det för att re­gi­stre­ra sig. Hur stor den av­gif­ten kom­mer bli är än­nu in­te be­slu­tat.

* För­med­lar­na mås­te ha teck­nat en an­svar­för­säk­ring som täc­ker be­lopp på minst 300 000 eu­ro, mot­sva­ran­de 3,1 mil­jo­ner kro­nor. För­säk­ring­en ska fun­ge­ra som ett ex­tra skydd för spe­la­re och för­e­ning­ar.

* För­med­la­re som går en ex­tra ut­bild­ning hos för­bun­det kom­mer kun­na ti­tu­le­ra sig cer­ti­fi­e­rad för­med­la­re, vil­ket in­te fun­nits ti­di­ga­re.

* Om en för­med­la­re bry­ter mot reg­ler prö­vas hens li­cens i för­bun­dets di­sci­plin­nämnd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.