La­leh läng­tar

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

I dag star­tar La­le­hs som­martur­né på all­var i Träd­gårds­för­e­ning­en i Gö­te­borg. På te­le­fon från Los Ang­e­les be­rät­tar ar­tis­ten om sitt liv i USA och var­för hon på tur­nén i som­mar gär­na spe­lar si­na störs­ta hits.

Det är job­bigt ti­digt på mor­go­nen i Los Ang­e­les när La­leh sva­rar. Hon har dock själv valt att gå upp i ot­tan, pla­nen är att bör­ja stäl­la om till svensk tid så att hon har ett för­språng när hon lan­dar i Sve­ri­ge för en kort som­martur­né som tjuv­star­tar på Brå­valla­fes­ti­va­len men som får sin verk­li­ga pre­miär i Gö­te­borg i dag.

– Det ska verk­li­gen bli jät­te­ro­ligt, mer av en band­grej än det som vi gjor­de i hös­tas, kon­sta­te­rar La­leh.

DÅ VAR DET tret­tio per­so­ner på sce­nen, spek­ta­ku­lä­ra kläd­by­ten och en vi­su­ell och mu­si­ka­lisk upp­le­vel­se som verk­li­gen tänj­de på grän­ser­na. För att allt skul­le fun­ge­ra kräv­des pla­ne­ring, pre­ci­sion och di­sci­plin.

– Nu finns det mer ut­rym­me för im­pro­vi­sa­tion, se­dan är det all­tid fint att få kom­ma hem till den svens­ka som­ma­ren, sä­ger La­leh som allt­mer bott in i sig i Ka­li­for­ni­en där hon ar­be­tar som pro­du­cent och låt­skri­va­re.

– Jag trivs bra och får gö­ra många oli­ka sa­ker, prö­va nytt. Ena da­gen kom­mer det in en stor hip­hop-kil­le och näs­ta dag är det en soulsång­a­re jag ska ar­be­ta till­sam­mans med. Det är spän­nan­de, men jag tror ock­så att det är bra för dem att se och job­ba till­sam­mans med en an­nan typ av pro­du­cent än de är va­na vid, kon­sta­te­rar La­leh.

ETT TAG LUTADE det åt att hon skul­le sät­ta artist-la­leh på en or­dent­lig ti­me-out men så fanns det än­då lå­tar till al­bu­met som fick

PÅ SCEN I KVÄLL. Den här gång­en finns det mer ut­rym­me för im­pro­vi­sa­tion än att skri­va och pro­du­ce­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.