Upp på sce­nen igen

La­leh Pour­ka­rim

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - JO­HAN LINDQVIST 031-62 47 78 jo­han.lindqvist@gp.se

nam­net Kri­stal­ler, och nu läng­tar hon upp på sce­nen igen.

– Det kom­mer fin­nas plats för lug­na stun­der men på som­ma­ren så hör det till att ä­ven få spe­la de mest po­pu­lä­ra lå­tar­na, hit­sen, och jag har ab­so­lut ingen­ting emot det. Jag har förstått att and­ra ar­tis­ter kan trött­na på lå­tar de spe­lat mas­sor av gång­er, men jag gil­lar det, säger La­leh och fort­sät­ter:

– En låt som Go­li­at el­ler Ba­ra få va mig själv har ju verk­li­gen hit­tat sin plats, men ä­ven gam­la lå­tar som Li­ve to­mor­row känns fort­fa­ran­de ro­li­ga att sjunga ä­ven om vi ar­be­tat om just den litegrand.

SOM­MA­RENS spel­ning­ar sät­ter dock punkt för det som häng­de ihop med Kri­stal­ler, till hös­ten kli­ver hon un­dan of­fent­lig­he­ten igen för att skri­va och pro­du­ce­ra. Helst vill hon de­la upp de oli­ka de­lar­na av sitt kre­a­ti­va ar­be­te, men La­leh har in­te rik­tigt lyc­kats tå­la sig när det gäl­ler att skri­va nytt. * Föd­des i Iran 1982 och kom till Sve­ri­ge som tio-åring, först i Ti­da­holm och se­dan i Ham­mar­kul­len.

* Lan­se­ra­de ar­tist­nam­net La­leh 2005 i sam­band med att hon släpp­te sin förs­ta sing­el och de­bu­tal­bu­met La­leh. Blev sam­ma år no­mi­ne­rad till sju gram­mis och blev Årets kvinn­li­ga artist, Årets svens­ka ny­kom­ling och Årets pro­du­cent. På P3 Guld­ga­lan blev hon Årets kvinn­li­ga artist och Årets ny­kom­ling.

* Släpp­te för­ra året sing­eln Ba­ra få va mig själv som med 30 mil­jo­ner stream­ning­ar var årets mest strea­ma­de svens­ka låt på Spo­ti­fy.

* Bor idag i USA och job­bar som låt­skri­va­re och pro­du­cent.

* Spe­lar på Träd­gårds­för­e­ning­en i Gö­te­borg i kväll

– Det dy­ker ju upp idéer he­la ti­den, när man sit­ter och för­be­re­der sig för spel­ning­ar­na hit­tar man nå­got ljud som lå­ter spän­nan­de och som skul­le fun­ka till en ny låt. Så jag smyg­skri­ver li­te kan man säga, be­rät­tar La­leh och av­slö­jar att hon har en ny låt som är näs­tan fär­dig, tror hon.

– Jag lär mig släp­pa ta­get om en del sa­ker och lå­ten hand­lar om sand och sand­slott, om hur vi har svårt att ac­cep­te­ra ka­o­set som pågår om­kring oss. Man för­sö­ker läg­ga i ord­ning san­den på stran­den men så slår nya vå­gor in ... Får vi hö­ra den nya lå­ten i Gö­te­borg?

– Nja, allt­så jag be­hö­ver li­te tid. Jag bru­kar vil­ja läg­ga un­dan en låt jag job­bat med och kom­ma till­ba­ka till den ef­ter ett tag. Då bru­kar det va­ra lät­ta­re att ve­ta om den hål­ler el­ler in­te. Man mås­te ha li­te tåla­mod.

Bild: YLVA SUNDGREN

un­der tur­nén i hös­tas, sä­ger La­leh om årets kor­ta som­martur­né. Till hös­ten kli­ver hon un­dan of­fent­lig­he­ten igen för

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.