Tum­men ner för lex Ha­ga­man­nen

Ny ut­red­ning: Behåll sy­s­te­met med villkorlig frigivning

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Det ti­di­ga fri­släp­pan­det av Ha­ga­man­nen ska­pa­de het debatt i Sve­ri­ge. Två år se­na­re me­nar re­ge­ring­ens ut­re­da­re att hö­g­risk­brotts­ling­ar fort­satt ska släp­pas fria in­nan he­la straf­fet är av­tjä­nat.

Men ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son (S) tän­ker in­te släp­pa idén om lex Ha­ga­man­nen.

I ju­li 2015 släpp­tes den så kall­la­de Ha­ga­man­nen fri ef­ter att ha av­tjä­nat nio år av sitt 14-åri­ga straff för flera över­falls­våld­täk­ter. Trots att Kri­mi­nal­vår­den be­döm­de ris­ken för att han skul­le åter­fal­la i brott som på­tag­lig be­slu­ta­des det att han skul­le bli vill­kor­ligt fri­gi­ven ef­ter två tred­je­de­lar av sitt straff – vil­ket är norm i Sve­ri­ge.

Ef­ter be­slu­tet följ­de en in­ten­siv debatt där prin­ci­pen ifrå­ga­sat­tes. I ef­ter­dy­ning­en av de­bat­ten för­kla­ra­de ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son att han vil­le ska­pa ett ”lex Ha­ga­man­nen”, där den vill­kor­li­ga fri­giv­ning­en ska kun­na skju­tas upp om det finns risk för åter­fall i brott. Ju­sti­ti­e­mi­nis­tern be­skrev re­gel­ver­ket som ”slappt” och att det ha­de gått ”slent­ri­an” i hur man ger villkorlig frigivning.

I mars 2016 till­sat­tes en ut­red­ning som skul­le tit­ta på om ris­ken skul­le ses som ett sär­skilt skäl mot villkorlig frigivning. Nu har sva­ret kom­mit från en enig ut­red­nings­grupp – och det är nej.

– Du kan in­te åstad­kom­ma rätts­sä­ker­he­ten som be­hövs. Psy­ki­a­tri­ker kan in­te för­ut­se åter­fall med den träff­sä­ker­het som krävs på in­di­vid­ni­vå. Det in­ne­bär att du kom­mer få lå­sa in män­ni­skor som in­te ha­de åter­fal­lit i brott. Du uppnår hel­ler in­te sär­skilt myc­ket sam­hälls­skydd ge­nom att lå­sa in män­ni­skor yt­ter­li­ga­re en li­ten tid, sä­ger Agneta Bäcklund, ju­sti­ti­e­råd och an­sva­rig för Fri­giv­nings­ut­red­ning­en.

Ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son (S) kom­men­te­rar ut­red­ning­ens be­slut i ett sms till TT:

”Ut­red­ning­en ska nu på re­miss och vi av­vak­tar vad re­miss­in­stan­ser­na sä­ger. Jag av­vi­sar fort­fa­ran­de in­te tan­ken på att väga in åter­falls­risk vid be­slut om frigivning.”

Re­kom­men­da­tio­nen från ut­red­ning­en är att be­hål­la sy­s­te­met med villkorlig frigivning ef­ter två tred­je­de­lar av straf­fet. I stäl­let fö­re­slår man att Kri­mi­nal­vår­den ska gö­ra fler kon­trol­ler av den fri­giv­ne ef­ter att per­so­nen släppts.

Trots att ut­red­ning­en sä­ger nej till risk­frå­gan läm­nar man ett för­slag om hur ett sy­stem skul­le kun­na se ut. Re­kom­men­da­tio­nen är då att per­so­ner som dömts till fäng­el­se i minst två år ska kun­na ris­kut­vär­de­ras av Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket, var­på den vill­kor­li­ga fri­giv­ning­en kun­na skju­tas upp med 6 må­na­der i ta­get. Mar­tin Stock­ton

Jo­hans­son/tt

Mor­gan Jo­hans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.