Över­grepps­an­kla­gad kar­di­nal: ”Oskyl­dig”

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Ka­tols­ka kyr­kan ska­kas av än­nu en över­grepps­skan­dal. Va­ti­ka­nens eko­no­mi­chef, kar­di­nal Ge­or­ge Pell, an­kla­gas av po­lis i Australien för flera fall av sex­u­el­la över­grepp.

– Jag är oskyl­dig, sä­ger Pell, som an­ser sig va­ra ut­satt för ”ett ka­rak­tärsmord”.

Po­li­sen har in­te pre­ci­se­rat ex­akt vil­ka brott han an­kla­gas för, när de ska ha skett el­ler åld­rar på de ut­sat­ta. Men en­ligt au­stra­lis­ka me­di­er rör det sig om minst tre fall av över­grepp, varav ett även in­klu­de­rar våld­täkt. De ska ha skett un­der 1970-ta­let, i Pells hemstad Bal­la­rat och vid S:t Pa­tricks dom­kyr­ka i Mel­bour­ne, när han var är­ke­bis­kop där.

Kar­di­na­len har kal­lats till en dom­stol i Mel­bour­ne den 18 ju­li. Vid en press­träff i Va­ti­ka­nen be­dy­ra­de kar­di­nal Pell sin oskuld och be­skrev me­di­er­nas rap­por­te­ring och läc­kor­na un­der den två år långa ut­red­ning­en som ”ett ka­rak­tärsmord” på ho­nom.

– Jag ser fram emot att till slut få mö­ta rät­ten. Jag är oskyl­dig till des­sa an­kla­gel­ser, de är fals­ka. Ba­ra tan­ken på sex­u­el­la över­grepp är för mig mot­bju­dan­de, sä­ger Ge­or­ge Pell.

76-åri­ge Pell, som är den tred­je högst upp­sat­ta ka­to­li­ken i värl­den, för­hör­des i Rom i hös­tas av au­stra­lisk po­lis.

– Det här är den högst upp- sat­ta per­son i kyr­kan som nå­gon­sin har an­kla­gats och kon­se­kven­ser­na är gi­gan­tis­ka för den ka­tols­ka kyr­kan i fram­ti­den, bå­de i lan­det och in­ter­na­tio­nellt, sä­ger Bri­an Coy­ne, re­dak­tör för det au­stra­lis­ka nät­fo­ru­met Cat­ho­li­ca till AFP.

”Det är all­tid en tra­ge­di när man hör så­da­na ny­he­ter”, sä­ger bis­kop An­ders Ar­bo­re­li­us i en skrift­lig kom­men­tar till TT.

Ar­bo­re­li­us, som un­der ons­da­gen upp­höj­des till kar­di­nal av på­ve Fran­ci­skus, sä­ger att han har för li­te in­for­ma­tion för att ut­ta­la sig om det spe­ci­fi­ka fal­let.

Mat­ti­as Are­skog/tt

FOTO: GREGORIO BORGIA/AP

Ge­or­ge Pell be­dy­ra­de sin oskuld un­der en press­kon­fe­rens i Va­ti­ka­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.