En mil­jard i nytt stöd till Irak

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

PO­LI­TIK. 200 mil­jo­ner kro­nor per år i fem års tid ska stär­ka upp­byg­gan­det av Irak. Det har re­ge­ring­en nu be­slu­tat.

– Si­tu­a­tio­nen i Irak har dra­ma­tiskt för­säm­rats un­der de se­nas­te åren. Be­ho­vet av att stöd­ja en lång­sik­tig och fred­lig ut­veck­ling är nu akut, sä­ger Isabella Lö­vin (MP), mi­nis­ter för in­ter­na­tio­nellt ut­veck­lings­sam­ar­be­te.

Mo­sul kom­mer för­mod­li­gen att be­fri­as i när­tid och fo­kus kom­mer då att skif­ta från mi­li­tä­ra in­sat­ser mot att byg­ga upp lan­det igen, en­ligt mi­nistern. (TT)

FOTO: FELIPE DANA/AP

Barn le­ker i ett om­rå­de i Mo­sul som ny­li­gen be­fri­ats från IS. Sve­ri­ge skju­ter nu till peng­ar för åter­upp­bygg­na­den av Irak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.