”Jag mår bätt­re än bra”

Jo­han Gustafs­sons förs­ta häls­ning som fri – ef­ter sex år som al-qai­das fånge i Ma­li

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Fri­släpp­te Jo­han Gustafsson tac­kar al­la som tänkt på ho­nom och hans fa­milj un­der åren som gått, i en vi­de­o­häls­ning.

– Jag mår bra, jag mår bätt­re än bra, sä­ger Jo­han Gustafsson och vän­der sig le­en­de till fa­mil­jen.

Om­gi­ven av fa­mil­jen i gröngrä­set med skog och vat­ten i bak­grun­den lä­ser Jo­han Gustafsson upp sin häls­ning. Det svens­ka som­mar­land­ska­pet är nog så långt från Sa­ha­ras öken man kan kom­ma. Och än­då var det all­de­les nyss han var där.

–För någ­ra da­gar se­dan satt jag en­sam och iso­le­rad i Sa­ha­ra. I dag sit­ter jag här till­sam­mans med min fa­milj. Jag är hem­ma, sä­ger han.

Den in­spe­la­de häls­ning­en är ett tack till al­la som tänkt på ho­nom un­der åren i fång­en­skap. Men mest tack­sam är han för fa­mil­jens stöd, så tack­sam att han vän­der sig mot dem och tac­kar flera gång­er.

– Jag vill tac­ka min fa­milj, jag vill tac­ka min fa­milj, jag vill tac­ka min fa­milj och al­la som skänkt mig en tan­ke. Jag vill tac­ka Sve­ri­ge som land för vad de har gjort.

Fa­mil­je­med­lem­mar­na skrat­tar. Mam­ma Ma­ri-an­ne Gustafsson tor­kar nå­got ur ögonvrån. Jo­han Gustafsson ver­kar glad och av­slapp­nad. Skäg­get är fort­fa­ran­de stort och långt, men li­te pryd­li­ga­re än på de förs­ta bil­der­na ef­ter fri­giv­ning­en.

– Jag mår bra, jag mår bätt­re än bra och skäg­get det be­hål­ler jag tills sys­kon­bar­nen får ta hand om det. Tack.

Han kid­nap­pa­des av ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­nen al-qai­das gren Aqim un­der en mo­tor­cy­kel­se­mes­ter ge­nom Afri­ka 2011. Ef­ter näs­tan sex år i fång­en­skap i Ma­li lan­da­de 42-åri­ge Jo­han Gustafsson den 26 ju­ni på Ar­lan­da med re­ge­rings­pla­net.

Han möt­tes av fa­mil­jen och ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström. Fa­mil­jen har va­rit re­strik­tiv med in­ter­vju­er, och kom­mer att av­bö­ja al­la in­ter­vju­er tills vi­da­re.

I sam­band med en press­träff ett par tim­mar ef­ter att Jo­han Gustafsson lan­dat på svensk mark vi­sa­de utri­kes­de­par­te­men­tet upp en bild på hur han åter­före­nats med fa­mil­jen.

– Vi är så tack­sam­ma och gla­da. Hop­pet ha­de vi än­nu kvar men det var in­te myc­ket, sa­de Ma­ri-an­ne Gustafsson då till TT.

Un­der åren som gått har in­for­ma­tio­nen om hur Jo­han Gustafsson be­hand­lats i fång­en­skap va­rit knapp­hän­dig. Ensta­ka vi­de­o­fil­mer har släppts av kid­nap­par­na för att vi­sa att han var vid liv.

En­ligt den syd­af­ri­kans­ka or­ga­ni­sa­tio­nen Gift of the gi­vers (GOTG), som för­hand­la­de om hans frigivning, lyc­ka­des man få ner lö­se­sum­man från 200 mil­jo­ner kro­nor till 80 mil­jo­ner kro­nor. Men Mar­got Wall­ström har väg­rat att ut­ta­la sig om nå­gon lö­se­sum­ma be­ta­lats ut. (TT)

FOTO: SIMON STANFORD

Hem­ma hos för­äld­rar­na. En lyck­lig Jo­han Gustafsson är åter­före­nad med si­na för­äld­rar, Gö­ran och Ma­ri-an­ne Gustafsson, ef­ter sex år i fång­en­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.