Mer kri­tik mot na­zis­ter i Vis­by

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

PO­LI­TIK. Na­tur­skydds­för­e­ning­en, Räd­da Bar­nen, Världs­na­tur­fon­den och yt­ter­li­ga­re ett ti­o­tal or­ga­ni­sa­tio­ner är be­kym­ra­de över att na­zis­tis­ka Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen (NMR) har fått till­stånd att när­va­ra vid den stun­dan­de po­li­ti­ker­vec­kan i Al­me­da­len i Vis­by. I ett ge­men­samt ut­ta­lan­de kri­ti­se­rar de så­väl be­slu­tet som NMR men or­ga­ni­sa­tio­nern ska än­då del­ta un­der po­li­ti­ker­vec­kan.

”NMR ska in­te ges möj­lig­het att på­ver­ka hur och var det of­fent­li­ga sam­ta­let förs”, skri­ver de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.