EU:S su­per­valår – ett fi­asko för po­pu­lis­men

Op­ti­mis­men har vak­nat hos Eu-vän­ner­na – men spric­kor­na i sam­ar­be­tet är tyd­li­ga

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen - Wik­tor Num­me­lin/tt

Ing­en lyss­nar på Wil­ders. Le Pen är mar­gi­na­li­se­rad. Fa­rage är näst in­till för­svun­nen. Su­per­valå­ret i EU tycks hit­tills ha bli­vit ett stor­fi­asko för po­pu­lis­men.

Men vem som egent­li­gen har vun­nit är svå­ra­re att sä­ga.

Gång på gång har ”eta­blis­se­mang­ets” far­hå­gor kom­mit på skam un­der 2017. Ge­ert Wil­ders och hans islam­kri­tis­ka Fri­hets­par­ti blev in­te störst i det ne­der­länds­ka va­let och har ing­en in­ver­kan på re­ge­rings­bild­ning­en. Li­ka­le­des EU­ och in­vand­rings­fi­ent­li­ga Ma­ri­ne Le Pen blev in­te pre­si­dent i Frank­ri­ke och hen­nes Na­tio­nel­la fron­ten fick ba­ra fut­ti­ga 8 av 577 man­dat i par­la­men­tet.

I Stor­bri­tan­ni­en föll brex­it­dri­van­de UK In­de­pen­dence Par­ty – länge un­der led­ning av Eu­par­la­ments­le­da­mo­ten Ni­gel Fa­rage – ihop som ett kort­hus när lan­det gick till för­ti­da ny­val och i Ita­li­ens lo­kal­val härom­vec­kan blev det platt fall även för an­ti­det­mesta­ko­mi­kern Bep­pe Gril­lo och hans Fem­stjär­ne­rö­rel­se.

I stäl­let har

op­ti­mis­men vak­nat hos Eu­vän­ner­na, in­te minst i Brys­sel.

– Ald­rig förr har jag haft en så­dan käns­la av att sa­ker går i rätt rikt­ning. Trots al­la dyst­ra far­hå­gor hål­ler Eu­ro­pa åter­i­gen på att bli en sta­bil re­fe­rens­punkt för he­la värl­den, sa­de EU:S per­ma­nen­te rådsord­fö­ran­de Do­nald Tusk när EU:S stats­ och re­ge­rings­che­fer höll topp­mö­te i för­ra vec­kan.

In­te minst

sät­ter Eu­an­häng­ar­na sitt hopp till Frank­ri­kes nye pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron vars La ré­publi­que en mar­che (LREM) vux­it blixt­snabbt trots att han in­te har för­sökt skyl­la allt elän­de på nå­gon an­nan.

Skra­par man på li­te på ytan syns det dock tyd­ligt hur tunn grund Eu­op­ti­mis­men egent­li­gen står på. Åsikts­skill­na­der­na är fort­satt enor­ma mel­lan med­lems­län­der och po­li­tis­ka par­ti­er när det gäl­ler ex­em­pel­vis mi­gra­tion, han­dels­po­li­tik och vill­ko­ren på ar­bets­mark­na­den.

In­te minst det sist­nämn­da fram­står som en ödes­frå­ga. Bil­lig ar­bets­kraft från ny­a­re Eu­län­der i öst har helt för­änd­rat ar­bets­mark­na­den i väst, där allt fler ar­bets­lö­sa krä­ver skydds­åt­gär­der från si­na po­li­ti­ker och fack­för­bund. Vil­ket i sin tur öst­län­ der­nas po­li­ti­ker in­te är sär­skilt in­tres­se­ra­de av.

– Den so­ci­a­la mo­del­len i många väst­län­der ska­pa­des ef­ter and­ra världs­kri­get och ut­veck­la­des i ett läge av så gott som stän­dig till­växt. Så är det in­te läng­re. Att tro att vi kan säk­ra vår fram­tid ut­an att bli mer flex­ib­la är en il­lu­sion, fast­slår till ex­em­pel Est­lands Eu­am­bas­sa­dör Ka­ja Tael, vars land från och med fredag tar över som ord­fö­ran­de­land i EU un­der det kom­man­de halv­å­ret.

En av

de störs­ta ut­ma­ning­ar­na i EU är att många är miss­nöj­da och vill se för­änd­ring­ar, men av helt oli­ka an­led­ning­ar och på oli­ka sätt. Att hit­ta lös­ning­ar som pas­sar för al­la 28 län­der – snart 27 – är in­te en­kelt och blir of­ta ut­dömt som ur­vatt­nat.

Å and­ra si­dan ty­der val­re­sul­ta­ten i år än­då på att eu­ro­pé­er­na fö­re­drar att för­änd­ring­ar­na sker för­sik­tigt, sna­ra­re än dras­tiskt à la Do­nald Trump.

Åt­minsto­ne än så länge.

FOTO: JE­AN PAUL PELISSIER/AP

Vin­na­re. Em­ma­nu­el Macron är en av vin­nar­na i de hår­da dus­ter­na un­der Eu­ro­pas ”su­per­valår”. Här spar­rar den nye pre­si­den­ten med en box­a­re på Os-da­gen i för­ra vec­kan.

FOTO: MAR­KUS SCHREIBER/AP

Det går i rätt rikt­ning, tyc­ker EU:S per­ma­nen­te rådsord­fö­ran­de Do­nald Tusk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.