Plund­ra­re tar till­fäl­let i akt

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■En an­ställd gör sitt bäs­ta för att stop­pa plund­ring­en av en slak­te­ri­bu­tik i sta­den Tur­me­ro i nor­ra Ve­ne­zu­e­la. Ett dus­sin­tals snabb­köp, apo­tek och and­ra bu­ti­ker i sta­den plund­ra­des och ett an­tal of­fi­ci­el­la bygg­na­der sat­tes i brand un­der ons­da­gens re­ge­rings­kri­tis­ka pro­tes­ter.

Lan­dets kris har den se­nas­te ti­den es­ka­le­rat in­för en tänkt om­röst­ning den 30 ju­li, då en grund­lags­för­sam­ling ska till­sät­tas.

En­ligt kri­ti­ker är det än­nu ett för­sök av en de­spe­rat re­gim att kring­gå de­mo­kra­tin. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.