Fak­ta: Su­per­valå­ret 2017

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Så här har det gått hit­tills i årets tunga eu­ro­pe­is­ka val: ■■15 mars, par­la­mentsval i Ne­der­län­der­na: pre­miär­mi­nis­ter Mark Rut­te och hans li­be­ra­la VVD blir störs­ta par­ti. Eu-fi­ent­li­ge Ge­ert Wil­ders och hans PVV ra­sar re­jält sista må­na­den och står tills vi­da­re helt ut­an­för re­ge­rings­för­hand­ling­ar­na. ■■7 maj, pre­si­dent­val i Frank­ri­ke: obe­ro­en­de för­re eko­no­mi­mi­nis­tern Em­ma­nu­el Macron choc­kar al­la med seg­rar i bå­de förs­ta och and­ra om­gång­en, och skaf­far sig se­dan även egen ma­jo­ri­tet – med rå­ge – i par­la­mentsva­let i ju­ni. ■■8 ju­ni, par­la­mentsval i Stor­bri­tan­ni­en: kon­ser­va­ti­va pre­miär­mi­nis­tern The­re­sa May tap­par sin ma­jo­ri­tet, men kan än­då bil­da ny re­ge­ring med stöd från nor­dir­länds­ka uni­o­nis­ter. Åter­står att rös­ta om: ■■24 sep­tem­ber, för­bunds­dags­val i Tyskland: för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel och hen­nes CDU är på väg mot klar se­ger.

Frå­gan hand­lar mest om vem Ang­e­la Mer­kel ska bil­da ko­a­li­tion med ef­ter va­let: nu­va­ran­de part­nern So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, li­be­ra­la FDP el­ler rentav De grö­na? (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.