Åt­gär­der mot tvångs­gif­te ut­reds

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■BROTT. Re­ge­ring­en vill ve­ta om spär­ran­de av pass och rätts­li­ga krav mot släk­ting­ar om åter­fö­ran­de kan va­ra me­del mot barn­ och tvångsäk­ten­skap och köns­stymp­ning. En ut­red­ning får nya di­rek­tiv om att sy­na sa­ken. Ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son (S) tror att det är ett väx­an­de pro­blem och kon­sta­te­rar att fler an­mäl­ning­ar görs.

– Frå­gor­na upp­märk­sam­mas mer och det kan ju va­ra så att en del tje­jer som lä­ser om det för­står att sam­häl­let vill gö­ra nå­got åt det och att de då vå­gar an­mä­la. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.