Över­vikt i unga år ökar stro­ke­risk

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■MEDICIN. En kraf­tig Bmi­ök­ning i sam­band med pu­ber­te­ten ökar ris­ken för att män ska drab­bas av stro­ke se­na­re i li­vet, vi­sar forsk­ning vid Sahl­grens­ka aka­de­min i Gö­te­borg.

”Vår stu­die vi­sar att Bmi­för­änd­ring un­der pu­ber­te­ten ut­gör en obe­ro­en­de risk­fak­tor för stro­ke. BMI vid åt­ta års ål­der är dä­re­mot in­te kopp­lat till nå­gon riskök­ning”, sä­ger Jen­ny Kind­blom, do­cent vid in­sti­tu­tio­nen för medicin och spe­ci­a­list­lä­ka­re vid Sahl­grens­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set, i ett press­med­de­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.