Rys­ka spi­on­barn blir ka­na­den­sa­re på nytt

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Två poj­kar vars rys­ka för­äld­rar ar­be­ta­de med att spi­o­ne­ra på USA har fått till­ba­ka si­na ka­na­den­sis­ka med­bor­gar­skap ef­ter en rätts­tvist.

För­äld­rar­na greps 2010 av FBI i ett stör­re till­slag mot Kgb­agen­ter.

I histo­ri­en som rul­las upp, som har slå­en­de lik­he­ter med den po­pu­lä­ra tv­se­ri­en ”The Ame­ri­cans”, blev Alex Va­vi­lov och hans bror Tim av med si­na med­bor­gar­skap ef­ter att för­äld­rar­na av­slö­jats med att un­der flera år låt­sats va­ra från Ka­na­da. I själ­va ver­ket ar­be­ ta­de de­ras mam­ma och pap­pa för den rys­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten KGB.

Tim och Alex Va­vi­lov föd­des med ef­ter­nam­net Fo­ley i To­ron­to och väx­te upp i bå­de Frank­ri­ke och USA. De lev­de i tron att för­äld­rar­na var ka­na­den­sa­re som bod­de i USA – men 2010 greps för­äld­rar­na av FBI till­sam­mans med ett nät­verk av sam­man­lagt el­va rys­ka spi­o­ner.

Alex och hans äld­re bror från­togs där­med si­na ka­na­den­sis­ka med­bor­gar­skap på grund av en be­stäm­mel­se om att barn till myn­dig­hets­an­ställ­da från and­ra län­der in­te har den rät­tig­he­ten. Nu har en dom­stol i To­ron­to upp­hävt be­slu­tet.

I ett mejl till The Gu­ar­di­an skri­ver Alex att han kän­ner sig glad att ha fått ”upp­rät­tel­se” och att ”rätt­vi­san seg­ra­de till sist”.

Alex och Tims för­äld­rar föd­des som An­drej Bezru­kov och Ele­na Va­vi­lo­va och re­kry­te­ra­des av KGB. De flyt­ta­de till Ka­na­da 1980 och tog iden­ti­te­ten av två dö­da ka­na­den­sa­re, Do­nald He­at­h­fi­eld och Tra­cy Ann Fo­ley. Där­ef­ter flyt­ta­de de till Frank­ri­ke och se­dan USA, där de ock­så blev med­bor­ga­re.

De av­slö­ja­des av en av­hop­pad rysk of­fi­cer från lan­dets ytt­re un­der­rät­tel­se­tjänst SVR och FBI följ­de dem i flera år. Det är oklart om de nå­gon­sin lyc­ka­des kom­ma över nå­gon käns­lig in­for­ma­tion.

Ef­ter gri­pan­det de­por­te­ra­des de till Ryssland, där de nu be­skrivs som pen­sio­ne­ra­de.

Niklas Svahn/tt

FOTO: AP/AR­KIV

Tim och Alex Fo­ley var 20 re­spek­ti­ve 16 år när de­ras för­äld­rar greps av FBI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.