Sm-vec­kan slår nytt re­kord

Hallands Nyheter - - TV Guide - Emi­lie Tör­nqvist

Årets Sm-vec­ka slår re­kord i an­tal spor­ter. Nu av­ver­kas 50 gre­nar un­der täv­ling­ar­na i Borås. – Det är som ett svenskt mi­ni-os, sä­ger pro­gram­le­da­ren Ma­ria Wall­berg. Bland ny­he­ter­na un­der Sm­vec­kan finns sim­hopp, ska­te­board, vat­ten­ski­dor, box­ning och pa­ra­sim­ning. Pro­gram­le­da­ren och sport­kom­men­ta­torn Ma­ria Wall­berg ser fram emot sport­fes­ten.

– Över­allt är det en så­dan enorm gläd­je. Sm­vec­kan ger publi­ken möj­lig­het att se sport som man kans­ke in­te föl­jer så of­ta. Det är en häf­tig bredd som kan in­spi­re­ra ung­do­mar och barn, sä­ger hon.

En höjd­punkt un­der vec­kan är för­stås sim­stjär­nan Sa­rah Sjö­ström.

– För­ra gång­en Sm­vec­kan hölls i Borås sat­te Sa­rah Sjö­ström världs­re­kord på 50 me­ter fjä­ril­sim. Un­der de se­nas­te vec­kor­na har hon vi­sat en otro­lig form, sä­ger Ma­ria Wall­berg.

Foto: Pon­tus Lun­dahl/tt

Sim­ma­ren Sa­rah Sjö­ström täv­lar un­der Sm-vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.