Ut­red­ning kri­ti­se­ras av ex­pert

FAL­KEN­BERG: ”AN­NA HAR SKA­DOR SOM IN­TE KAN FÖRKLARAS”

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Pet­ter Tare­ni­us 010-471 52 46 ∙ pet­ter.tare­ni­us@hn.se

UTESLUTER IN­TE BROTT: Oför­kla­ra­de ska­dor, spår som in­te ana­ly­se­rats, hot­bil­der och en lång rad märk­lig­he­ter. Nu får ut­red­ning­en kring An­na Spång-lyng hård kri­tik från en av lan­dets mest er­far­na kri­mi­nalut­re­da­re.

”Bå­de ob­duk­tion och tek­nisk un­der­sök­ning ta­lar för ett hän­del­se­för­lopp i form av ett olycks­fall”, sum­me­rar po­li­sen när ut­red­ning­en kring 32-åri­ga An­na Spång-lyng läggs ned helt i slu­tet av no­vem­ber för­ra året.

VAR­FÖR DOG AN­NA?

Hal­lands Ny­he­ter grans­kar i en se­rie ar­tik­lar An­na Spång-lyngs död och den po­lis­ut­red­ning som följ­de. Det­ta är del 2. Ti­di­ga­re ar­tik­lar finns att lä­sa på hn.se

An­na har då va­rit död i knappt två må­na­der och fa­mil­jen har myc­ket svårt att ta den slut­sat­sen på all­var.

Inga fynd, ana­ly­ser el­ler vitt­nes­mål har kas­tat till­räck­ligt med ljus över döds­fal­let för att fa­mil­jen ska kun­na vi­la i po­li­sens te­o­ri: en själv­för­vål­lad fal­lo­lyc­ka.

LÄNGE HÖLL FA­MILJ och vän­ner si­na tvi­vel och sin kri­tik för sig själ­va. Men ef­ter­hand har de fått stöd i sin upp­fatt­ning om Hal­landspo­li­sens brist­fäl­li­ga ut­red­ning. Se­dan i vint­ras har Son­ny Björk, en av lan­dets mest er­far­na kri­mi­nalut­re­da­re, grans­kat fal­let med fo­kus på ob­duk­tio­nen och de kri­mi­nal­tek­nis­ka ana­ly­ser­na.

– Det finns många frå­gor som det in­te finns nå­got svar på i ut­red­ning­en. Man har de­fi­ni­tivt in­te ut­tömt al­la möj­lig­he­ter. Det kan fin­nas per­so­ner in­blan­da­de i det här, sä­ger han.

Sce­nen som möt­te mam­ma Git Spång och and­ra bo­en­de på går­den är alltjämt ett myste­ri­um:

MOR­GO­NEN DEN 5 ok­to­ber för­ra året hit­ta­des 32-åri­ga An­na Spånglyng död, ut­om­hus på fa­mil­jens kon­fe­rens­an­lägg­ning Gits Gård. Fullt på­klädd i vin­ter­jac­ka, men ut­an skor på föt­ter­na, låg hon med kin­den mot mar­ken. Krop­pen låg någ­ra me­ter från en ut­bygg­nad. Ut­bygg­na­dens svagt slut­tan­de papp­tak låg ne­dan­för ett föns­ter till det rum som An­na sov i. Tvärs över krop­pen låg en del av en vind­ski­va från ta­ket.

Son­ny Björk re­ser en lång rad frå­ge­tec­ken över po­lis­ut­red­ning­ens slut­sat­ser. Han kon­sta­te­ra­de ti­digt att in­te ens kri­mi­nal­tek­ni­ker­na och ut­re­dar­na har kun­nat enas om ett rim­ligt och nå­gorlun­da sam­man­häng­an­de hän­del­se­för­lopp. Krop­pens pla­ce­ring, i för­hål­lan­de till ta­ket som po­li­sen tror att An­na har fal­lit ifrån, är svår­för­klar­lig, me­nar Son­ny Björk.

EN­LIGT AN­HÖ­RI­GA VAR An­na om­vitt­nat höjd­rädd och mörk­rädd. Vad skul­le få hen­ne att klätt­ra ut ge­nom ett föns­ter, via en li­ten av­sats, ner på ett papp­tak och där­i­från fal­la? Om hon skul­le ha an­vänt ta­ket för att rö­ka så var är tän­da­ren? Ing­en i ut­red­ning­en har sett An­na an­vän­da ta­ket ut­an­för hen­nes föns­ter på det sät­tet ti­di­ga­re.

– Det är väl­digt många lö­sa trå­dar. Det jag tyc­ker är mest an­märk­nings­värt är att ut­re­dar­na in­te har nå­got stöd från de kri­mi­nal­tek­nis­ka bi­tar­na för att på­stå att hon skul­le ha fal­lit som de på­står, sä­ger Son­ny Björk.

SAM­TI­DIGT FÅR FLERA av de ska­dor som do­ku­men­te­rats på An­nas kropp ald­rig nå­gon för­kla­ring. Att själ­va döds­or­sa­ken ta­lar för en fall­ska­da, är rätts­lä­ka­ren re­la­tivt sä­ker på. Men om det är ett fall från mark­pla­net el­ler ett fall från det någ­ra me­ter höga papp­ta­ket, ger ut­red­ning­en ing­et bra svar på, me­nar Björk. Smut­sen un­der An­nas ba­ra föt­ter jäm­för­des ald­rig tek­niskt med smut­sen på papp­ta­ket. An­nas klä­der ge­nom­gick in­te hel­ler nå­gon mer in­gå­en­de ana­lys.

– De har ing­en fy­sisk be­vis­ning som styr­ker att hon skul­le ha gått på det här papp­ta­ket och där­i­från ram­lat ner.

De hot­bil­der som fa­milj och vän­ner har för­sökt för­med­la till po­li­sen, i kom­bi­na­tion med de tek­nis­ka bris­ter som Son­ny Björk på­står finns i ut­red­ning­en, öpp­nar upp för be­tyd­ligt fler tänk­ba­ra sce­na­ri­or. Sär­skilt krop­pens ska­dor på väns­ter si­da av an­sik­tet och blöd­ning­ar i halsmus­ku­la­tu­ren, gör Son­ny Björk kon­fun­de­rad.

– Jag kan in­te för­stå vad det skul­le kun­na va­ra an­nat än nå­gon form av trub­bigt våld mot hal­sen och även mot an­sik­tet. Hon har ju de ska­dor­na hon har, sä­ger han.

An­na Spång-lyngs död ut­red­des som ett miss­tänkt mord i fem da­gar. Knappt två må­na­der se­na­re la­des ut­red­ning­en ned helt. Nu får po­li­sens han­te­ring hård kri­tik från Son­ny Björk – en av lan­dets mest er­far­na kri­mi­nalut­re­da­re.

SON­NY BJÖRK KÄN­NER igen mönst­ret. En över­be­las­tad po­lis­or­ga­ni­sa­tion ger slar­vi­ga ut­red­ning­ar, för­has­ta­de slut­sat­ser och för­tviv­la­de an­hö­ri­ga. Han är över­ty­gad om att ut­red­ning­en ha­de fått en helt an­nan styr­ning och in­rikt­ning om den be­dri­vits i Stock­holm.

– Fe­let är att ett av­skri­vet ären­de är ett upp­kla­rat ären­de. Då be­las­tar det in­te ba­lan­ser­na. I dag är man be­redd att ta gen­vä­gar och att tum­ma på rätts­sä­ker­he­ten. Det är oro­an­de, sä­ger han.

Till­sam­mans med en ad­vo­kat­fir­ma job­bar han nu för att ut­red­ning­en ska öpp­nas på nytt.

”Man har de­fi­ni­tivt in­te ut­tömt al­la möj­lig­he­ter. Det kan fin­nas per­so­ner in­blan­da­de i det här”

SON­NY BJÖRK, ti­di­ga­re kri­mi­nalut­re­da­re

Bild AN­DERS YLANDER

HÅRD KRI­TIK. Den ti­di­ga­re kri­mi­nalut­re­da­ren Son­ny Björk, som grans­kat fal­let, är myc­ket kri­tisk till hur ut­red­ning­en kring An­na Spång Lyngs död har be­dri­vits.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.