Vik­tigt att ha en re­gi­stre­rad hjärt­star­ta­re på Hal­lands bad­plat­ser.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Kristi­na Spar­re­ljung

Var­je per­son som drunk­nar är en tra­ge­di och ex­tra sorg­ligt är det att en del dör i onö­dan.

HAL­LAND. Ef­ter en mörk vin­ter är vi många som ser fram emot långa som­mar­da­gar på stran­den. Att ba­da är för de fles­ta svens­kar en li­ka själv­klar som gläd­je­fylld del av se­mestern. Men ty­värr för­byts gläd­jen ibland i tra­ge­di.

För­ra året dog 115 per­so­ner i drunk­nings­o­lyc­kor i Sve­ri­ge, en­ligt sta­tistik från Svens­ka Liv­rädd­nings­säll­ska­pet. Ba­ra i Hal­land har 41 per­so­ner drunk­nat un­der de se­nas­te tio åren. Var­je per­son som drunk­nar är en tra­ge­di och ex­tra sorg­ligt är det att en del dör i onö­dan.

OM NÅ­GON FÖR­LO­RAT med­ve­tan­det ef­ter ett drunk­nings­till­bud är det helt av­gö­ran­de att kom­ma igång med ti­di­ga in­blås­ning­ar och hjärt-lung­rädd­ning så snabbt det ba­ra går. Var in­te rädd för att för­sö­ka även om du in­te är helt sä­ker på hur man gör. Det är bätt­re att gö­ra nå­got än att in­te gö­ra nå­got alls.

Vid hjärt­stil­le­stånd be­hö­ver näs­tan all­tid en hjärt­star­ta­re an­vän­das för att få i gång hjär­tat igen. Ock­så då är ti­den av­gö­ran­de för möj­lig­he­ten att räd­da liv. Där­för är det väl­digt vik­tigt att det finns hjärt­star­ta­re ute i sam­häl­let och att al­la vå­gar an­vän­da dem.

Da­gens hjärt­star­ta­re är väl­digt lät­ta att an­vän­da och det går i prin­cip in­te att gö­ra fel. Över­lev­nads­chan­sen ökar kraf­tigt om män­ni­skor på plats an­vän­der en hjärt­star­ta­re i stäl­let för att vän­ta på am­bu­lan­sen. Var­je mi­nut ut­an be­hand­ling mins­kar chan­sen till över­lev­nad med 10 pro­cent. Svensk forsk­ning som fått stöd av Hjärt-lung­fon­den vi­sar att he­la sju av tio som be­hand­las med en hjärt­star­ta­re av all­män­he­ten i vän­tan på am­bu­lans över­le­ver.

Trots att an­ta­let hjärt­star­ta­re ökat kraf­tigt på se­na­re år sak­nas det fort­fa­ran­de hjärt­star­ta­re på många bad­plat­ser runt om i lan­det. I Hal­land är det ba­ra sju bad­plat­ser som har en re­gi­stre­rad hjärt­star­ta­re. Det in­ne­bär ty­värr att hjäl­pen of­tast är långt bor­ta när nå­gon drab­bas av hjärt­stopp till följd av en drunk­nings­o­lyc­ka. PLÖTS­LIGT HJÄRT­STOPP drab­bar var­je år om­kring 10 000 per­so­ner i Sve­ri­ge, många av des­sa som ett re­sul­tat av en hjär­tin­farkt. En­dast 600 över­le­ver.

Fler hjärt­star­ta­re kan räd­da liv till en låg kost­nad. Där­för vi vill upp­ma­na po­li­ti­ker­na i Hal­land att ut­rus­ta al­la kom­mu­na­la bad­plat­ser med hjärt­star­ta­re och ut­bil­da­de liv­räd­da­re. Så kan vi und­vi­ka att här­li­ga strand­da­gar slu­tar i tra­ge­di­er.

ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Hjärt­lung­fon­den Ka­rin Brand

ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Svens­ka Liv­rädd­nings­säll­ska­pet

Bild: SIGRID MALM­GREN/AR­KIV

STRANDLIV. Hjärt­star­ta­re och ut­bil­da­de liv­räd­da­re bor­de fin­nas på al­la kom­mu­na­la strän­der i Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.