Li­te kort om: Son­ny Björk

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Ål­der: 70 år * Gör: Bi­trä­der brottsmål­sad­vo­ka­ter och mål­sä­gan­de­bi­trä­den med kri­mi­nal­tek­nis­ka frå­ge­ställ­ning­ar och ut­lå­tan­de in­för dom­stols­för­hand­ling­ar. Un­der­vi­sar brotts­ut­re­da­re, kri­mi­nal­tek­ni­ker, va­pen­un­der­sö­ka­re, rätts­lä­ka­re med flera. * Bak­grund: Har job­bat som po­lis i 47 år, 37 som kri­mi­nal­tek­ni­ker varav flera år som fält­chef för tek­nis­ka ro­teln vid län­skri­mi­nal­po­li­sen i Stock­holm. I 20 års tid har han även va­rit part­sak­kun­nig i kri­mi­nal­tek­nis­ka frå­gor för åkla­ga­re i fall som La­ser­man­nen och po­lis­mor­den i Malex­an­der. Hans ar­be­te har be­stått av brotts­plats­un­der­sök­ning­ar, brotts­plat­sa­na­lys, spår­sök­ning, spår­säk­ring, jäm­fö­rel­ser och iden­ti­fi­e­ring av brotts­plats­spår. * Upp­märk­sam­ma­de fall: På se­na­re år har han bland an­nat bi­dra­git till att det så kal­la­de ”Bal­kong­mor­det” i Sö­der­täl­je togs upp i Högs­ta dom­sto­len. Han bistod även ad­vo­ka­ten som ex­pert med ”Fal­let Sa­mir” då Sa­mir Sabri till slut fri­a­des för ett 30 år gam­malt mord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.