”Qu­e­er Fish har va­rit helt enormt bra på slu­tet”

Hallands Nyheter - - Sporten -

FRAM­GÅNGS­RIK. Boll­nä­sama­tö­ren Mag­nus Träff star­tar två häs­tar på V75 på lör­dag och bå­de Sur­vi­val Kit och Qu­e­er Fish till­hör fa­vo­ri­ter­na i si­na lopp. Bå­da häs­tar­na vann V75 på Ös­tersund för ett par vec­kor se­dan och Mag­nus är op­ti­mist in­för lör­da­gens V75-fi­na­ler.

– Sur­vi­val Kit (V75-2) var rik­tigt bra se­nast och han känns än­nu bätt­re in­för det­ta. Han har vi­sat i en prov­start bakom bi­len att han kan öpp­na bra men jag vet in­te var han ham­nar här­i­från. Vi pla­ne­rar att kö­ra bar­fo­ta runt om och med en rik­tig jänkar­vagn, be­rät­tar Mag­nus.

– Qu­e­er Fish, bil­den, (V75-5) har va­rit helt enormt bra men har otur med spå­ren i sto­ra sam­man­hang. Han bru­kar fixa det än­då. Det är vik­tigt för ho­nom att det blir jämnt högt tem­po i lop­pen. Vi sat­te på ryck­hu­va in­för Sol­val­lastar­ten och han tag­ga­de ner med den och blev mer har­mo­nisk. Even­tu­ellt kör vi bar­fo­ta runt om nu men det har nog in­te så stor be­ty­del­se för hans ka­pa­ci­tet för da­gen, av­slu­tar Mag­nus Träff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.