Cam­ping blir av med dans­ba­na

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - JENNIE PERS­SON 010-471 50 26 jennie.pers­son@hn.se

Espe­viks cam­ping tving­as ta bort sin dans­ba­na, lek­plats och bou­le­ba­na. Or­sa­ken är att cam­ping­ä­gar­na bry­ter mot strand­skyd­det.

Ef­ter fle­ra års strid är be­slu­tet nu klart. Espe­viks cam­ping mås­te flyt­ta bå­de bou­le­ba­nan och dans­ba­nan.

Det hand­lar om ett mind­re grön­om­rå­de i an­slut­ning till Espe­viks cam­ping som lig­ger på År­näs­halvön. I dag finns där en dans­ba­na, två fot­bolls­mål och någ­ra lekred­skap till en mind­re lek­plats och in­te långt där­i­från lig­ger bou­le­ba­nan.

I TVÅ DOMAR från Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len slås det nu fast att cam­ping­en in­te läng­re får ha kvar någ­ra av sa­ker­na. Or­sa­ken är att de lig­ger in­om strand­skydds­om­rå­de.

– Det är ett trå­kigt be­slut och jag tyc­ker att det är rätt kons­tigt. Vi ser in­te att det hind­rar växt - och djur­li­vet på nå­got sätt, sä­ger Karl­jo­han Jo­hans­son, drifts­an­sva­rig på Espe­viks Cam­ping.

Må­let har un­der fle­ra år dri­vits av bygg­nads­nämn­den i Var­bergs kom­mun där Ste­fan Sten­berg (C) är ord­fö­ran­de.

– Vi har haft många ären­den med Espe­viks Cam­ping ge­nom åren men just det här är ing­en jät­te­frå­ga i den sto­ra kom­mu­na­la han­te­ring­en. Dä­re­mot är det en prin­cip­frå­ga och det hand­lar om att al­la cam­ping­ar­na ska be­hand­las li­ka­dant och man mås­te föl­ja reg­ler­na. Så på så sätt är det vik­tigt, sä­ger han.

ESPE­VIKS CAM­PING har ägts av Karl-jo­han Jo­hans­sons fa­milj se­dan 60-ta­let. En punkt i do­men hand­lar om när bou­le­ba­nan an­la­des. Cam­ping­ä­gar­na me­nar att det var på 80-ta­let, när reg­ler­na för strand­skyd­det såg an­norlun­da ut och att det där­för är de äld­re be­stäm­mel­ser­na som ska tilläm­pas. I do­mar­na från Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len ifrå­ga­sätts den upp­gif­ten. Där skri­ver man att det in­te fanns nå­gon bou­le­ba­na när man tog flyg­bil­der över om­rå­det på 80-ta­let. Dä­re­mot syns den på bil­der som är tag­na 2002 och se­na­re.

– Man har spe­lat bou­le här se­dan lång tid till­ba­ka. Men det är nog först på se­na­re år man har lagt sand där och satt upp en ram. Det kanske är så att det har bli­vit tyd­li­ga­re att det bli­vit en bou­le­ba­na då, sä­ger Karl-jo­han Jo­hans­son. Hur på­ver­kar den här do­men er verk­sam­het?

– Vi var väl be­red­da på att det skul­le bli så här. Jag hop­pas vi kan hit­ta en an­nan plats att pla­ce­ra de här sa­ker­na på. Det som är synd är att bar­nen in­te kom­mer få ha kvar den här plat­sen att le­ka på.

Se­nast den 30 sep­tem­ber mås­te bou­le­ba­nan, dans­ba­nan och res­te­ran­de sa­ker va­ra bor­ta. Cam­ping­en mås­te även åter­stäl­la mar­ken un­der om­rå­det, an­nars hotas ägar­na av vi­te på 100 000 kro­nor för var­je må­nad som inga åt­gär­der görs.

”Vi ser in­te att det hind­rar växt - och djur­li­vet på nå­got sätt.” KARL-JO­HAN JO­HANS­SON drifts­an­sva­rig Espe­viks Cam­ping

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

VÄN­TAT UTFALL. Karl-jo­han Jo­hans­son, drifts­an­sva­rig på Espe­viks cam­ping, är in­te över­ras­kad över do­men. In­nan den 30 sep­tem­ber mås­te dans­ba­nan, som syns i bak­grun­den, va­ra bor­ta.

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

SEMESTERFIRARE. Espe­viks cam­ping, som lig­ger på År­näs­halvön, har runt 300 plat­ser för cam­pa­re.

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

SKA BORT. Bou­le­ba­nan som lig­ger i när­he­ten av vatt­net mås­te flyt­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.