PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Att in­te vå­ga kon­kur­rens­ut­sät­ta ar­bets­för­med­ling­en och lå­ta fler ak­tö­rer för­med­la jobb gör att män­ni­skor har yr­ken de är över­kva­li­fi­ce­ra­de för sam­ti­digt som ar­bets­för­med­ling­ens in­ef­fek­ti­vi­tet kos­tar skat­te­be­ta­lar­na mil­jar­der.

Norr­tel­je Tid­ning (C)

* Att Mag­da­le­na An­ders­son sa i riks­dags­de­bat­ten att utan­för­ska­pet är stör­re på grund av jobb­skat­te­av­dra­gen är snudd på oer­hört. Sju da­gar se­na­re, ons­dag den­na vec­ka, höll hon press­kon­fe­rens om den eko­no­mis­ka po­li­ti­ken och vi­sa­de en kur­va som över hur utan­för­ska­pet har minskat se­dan 2007.

Da­gens In­du­stri (opol)

* Så låt oss gläd­ja oss åt fram­gång­ar­na för svenskt nä­rings­liv - men ut­an att för den sa­kens skull slå oss till ro och glöm­ma de ut­ma­ning­ar som finns kvar.

Gö­te­borgs-pos­ten (lib)

* Ef­ter de­cen­ni­er av stor­stads­sats­ning­ar, blom­man­peng­ar, dok­tors­av­hand­ling­ar med me­ra. är det an­märk­nings­värt att en dju­pa­re för­stå­el­se av pro­ble­ma­ti­ken in­te ge­nom­sy­rar den kom­mu­na­la or­ga­ni­sa­tio­nen. Vi vet ju vad som be­hövs. ”Just do it”.

Läns­tid­ning­en Sö­der­täl­je (C)

* Det par­ti som tar på sig att va­ra tråk­mån­sen som lug­nar ner lå­ne­fes­ten och som ser till att den som ar­be­tar, och in­te går på bi­drag el­ler för­val­tar ka­pi­tal, upp­munt­ras kom­mer att gö­ra Sve­ri­ge en stor tjänst.

Små­lands­pos­ten (M)

De vill ju kros­sa de­mo­kra­tin och då får vi fun­de­ra al­li­hop om vi ska ge dem de här de­mo­kra­tis­ka platt­for­mar­na.

Bild: VILHELM STOKSTAD/TT

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven är kri­tisk till att Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen (NMR) får när­va­ra vid Al­me­dals­vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.