Man­tum kö­per upp Hyl­teå­ke­ri

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

Nu vill lo­gistik­fö­re­ta­get Man­tum i Var­berg ha mer eg­na for­don och chaufförer. Där­för kö­per de upp åke­ri­fö­re­ta­get Hyl­te­bruks trans­port AB.

– Vi har kon­sta­te­rat att bran­schen ut­veck­las och mark­na­den för­änd­ras, och det är vik­tigt för oss att kun­na pro­du­ce­ra så myc­ket som möj­ligt med egen ka­pa­ci­tet, för­kla­rar Man­tums vd Gre­ger Strömqvist af­fä­ren.

Kö­pet av åke­ri­fö­re­ta­get är ett förs­ta steg i Man­tums jobb med att få mer av sin verk­sam­het på hemmaplan, i stäl­let för att som ti­di­ga­re kon­trak­te­ra oli­ka ut­om­stå­en­de åke­ri­er.

– Det kom­mer vi gi­vet­vis fort­sät­ta att gö­ra, men det är ett steg på vägen.

Gre­ger Strömqvist är väl­digt nöjd med kö­pet.

– Vi fick möj­lig­het att kö­pa det­ta fan­tas­tiskt välsköt­ta fö­re­tag. Det är in­te of­ta man ser ett så oer­hört välskött åke­ri, sä­ger han. Vad kos­ta­de det?

– Det är ing­et man nor­malt sett skri­ver om. Jag tror in­te att fö­re­ta­get som sålt vill gå ut med det.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.