Av­gif­ten för re­klam­skyl­tar av­skaf­fas 2018

Hallands Nyheter - - Varberg - MAR­TIN ER­LANDS­SON 010-471 53 40 mar­tin.er­lands­son@hn.se

”Det bort­fal­let kom­pen­se­ras av en ökad ge­ne­rell hy­ra för vå­ra an­lägg­ning­ar”. CHRISTOFER BERGENBLOCK

(C)

Kom­mu­nen väl­jer att slo­pa av­gif­ten på id­rotts­klub­bar­nas skyltre­klam och hö­jer i stäl­let hy­ran på an­lägg­ning­ar. Änd­ring­en 2018 lär gyn­na de klub­bar som har flest spon­so­rer.

Be­slu­tet i kul­tur- och fri­tids­nämn­den in­ne­bär en mins­kad in­täkt för Var­bergs kom­mun på cir­ka 180000 kro­nor.

– Det bort­fal­let kom­pen­se­ras av en ökad ge­ne­rell hy­ra för vå­ra an­lägg­ning­ar, på någ­ra kro­nor per tim­me. Jag tror in­te att mind­re klub­bar som sak­nar spon­so­rer mär­ker nå­gon skill­nad, sä­ger nämn­dens ord­fö­ran­de Christofer Bergenblock (C).

FOTBOLLSSEKTIONERNA i Var­bergs Bois och Var­bergs Gif har kri­ti­se­rat re­klam­tax­an, som har fun­nits väl­digt länge. Att även Var­bergs id­rotts­råd, som fö­re­trä­der kom­mu­nens samt­li­ga id­rotts­för­e­ning­ar, vill att av­gif­ten av­skaf­fas på­ver­ka­de kul­tur- och fri­tids­nämn­den, som var helt enig i sitt be­slut.

– För för­valt­ning­en blir det mind­re ad­mi­nist­ra­tion ord­fö­ran­de kul­tur- och fri­tids­nämn­den

och sam­ti­digt försvinner den grå­zon som har fun­nits när klub­bar har satt upp till­fäl­li­ga skyl­tar un­der en­sta­ka mat­cher, för­kla­rar Bergenblock och på­pe­kar att det näs­ta år även ska in­fö­ras rikt­lin­jer för vem, var och hur skyltre­kla­men ska få an­vän­das.

RE­KLAM­TAX­AN HAR VA­RIT hög­re för elit­klub­bar­na och de vän­tas ock­så tjä­na mest på att den slo­pas.

– För de mind­re klub­bar­na blir det kanske ett in­ci­ta­ment att för­sö­ka skaf­fa fler spon­so­rer, nu när de får be­hål­la he­la sum­man själ­va, tror nämn­dens ord­fö­ran­de.

Rent for­mellt ska änd­ring­en fast­stäl­las av kom­mun­full­mäk­ti­ge i no­vem­ber, men ing­et pe­kar på att be­slu­tet för­änd­ras då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.