Seg­lar­fes­ten är i gång för full ma­skin

HALM­STAD: VIND OCH REGN STOPPADE IN­TE BE­SÖ­KAR­NA TILL TSR

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERS­SON 010-471 51 84 yp@hn.se

Frå­gan är om in­te ny­bliv­na Halm­stad­bon Eva Mag­nus­son sam­man­fat­ta­de in­led­ning­en av Tall Ships Ra­ces bäst:

– Det är så myc­ket snack om väd­ret, men det är ju ba­ra att klä på sig. Här finns verk­li­gen myc­ket att tit­ta och sma­ka på.

SJÄLV HA­DE HON ta­git med sig sin son Mar­tin, svär­dot­tern San­na och barn­bar­net Al­fred på en re­jäl rund­tur i hamn­om­rå­det.

– Vi har va­rit om­bord på fle­ra av far­ty­gen och det är väl­digt ro­ligt att kän­na skill­na­den i kul­tur. Be­sätt­ning­en på det omans­ka far­ty­get var otro­ligt vän­lig och på det bra­si­li­ans­ka skep­pet var det re­na kar­ne­vals­stäm­ning­en, be­rät­tar San­na Appelgren.

De 50-tal far­tyg som nu finns på plats i Halm­stad är för­stås hu­vud­per­so­ner i fest­lig­he­ter­na och fler­ta­let av dem har så kal­lat ”open ship”, vil­ket in­ne­bär att all­män­he­ten är väl­kom­men om­bord.

Tre av dem, hol­länds­ka Mor­gens­ter och de Gal­lant samt pols­ka Ka­pi­tan Bor­chardt er­bju­der ock­så tre tim­mar långa seg­lat­ser på Katte­gatt.

– Det re­kom­men­de­ras varmt, sä­ger An­ki Jo­hans­son, som be­sö­ker Halm­stad med sin fa­milj från Jön­kö­ping.

Fa­mil­jen har just va­rit ute med Mor­gens­ter och mät­tar nu ma­gar­na med var sin langos från en av de många mat­vag­nar­na längs ka­jen.

– Vi var räd­da att det skul­le gunga myc­ket, men det var ing­en fa­ra, sä­ger ma­ken Alf-erik.

LÄNGST UT I ham­nen hörs smäk­tan­de tango­to­ner och det vi­sar sig att Halm­stad­för­e­ning­en Tan­go Ex­per­mi­nen­tal ta­git till­fäl­let i akt att hål­la en li­ten tango­sko­la om­bord på det sto­ra bra­si­li­ans­ka skep­pet Cis­ne Bran­co.

– Tan­go är in­te li­ka stort i Bra­si­li­en som i Ar­gen­ti­na, men det är kul att pro­va, kon­sta­te­rar Or­lan­do Ju­ni­or, en av be­sätt­nings­män­nen.

Tan­go­lä­ra­ren Ce­ci­lia Carl­son pas­sar på att häl­sa att al­la är väl­kom­na på pro­va på-tan­go i Kajskju­tet på lör­dags­kväl­len.

Start­skot­tet för seg­lar­fes­ten gick of­fi­ci­ellt kloc­kan kvart över tre på fre­da­gen, ef­ter att det bju­dits på flygupp­vis­ning med Jas 39 Gri­pen. Kom­mun­full­mäk­ti­ges ord­fö­ran­de, Jo­han Rydén (M), fick äran att för­kla­ra Tall Ships Ra­ces 2017 för öpp­nat.

ÄVEN SIGURD DALE, ord­fö­ran­de för den or­ga­ni­sa­tion som står bakom he­la Tall Ships Ra­ces, in­vig­nings­ta­la­de och påmin­de om ar­range­mang­ets upp­gift i att ska­pa ge­men­skap mel­lan län­der.

In­vig­ningsce­re­mo­nin in­ra­ma­des av stäm­nings­ful­la sång- och dans­num­mer av den lo­ka­la mu­sik- och dans­grup­pen Dra­ma­lo­gen.

Un­der he­la ef­ter­mid­da­gen bjöds ock­så på ett om­fat­tan­de och va­ri­e­ran­de pro­gram från de oli­ka sce­ner som byggts upp längs ka­jen.

På Ri­ver Stage värm­de ex­em­pel­vis hem­ma­so­nen Peter Wahl­beck och skåns­ke rap­pa­ren Si­mon Gär­den­fors upp be­sö­kar­na med en stå upp-show med hu­mor av det li­te rå­a­re sla­get.

I Sta­tionspar­ken, som un­der hel­gen kal­las ”Jol­ly Park”, bjöds på så­väl barn­te­a­ter som dan­s­täv­ling­ar med hip hop-dan­sa­re från he­la lan­det.

På kväl­len höj­des pul­sen yt­ter­li­ga­re och sce­ner­na in­togs av bland and­ra dans­ka rock­ban­det D-A-D, lo­ka­la glit­ter­po­par­tis­ten Hampus Carls­son, soulsång­a­ren Erik Gadd och hård­rock­si­ko­ner­na Eu­ro­pe.

Vä­dergu­dar­na su­ra­de re­jält un­der fre­da­gen, men färgspra­kan­de far­tyg, här­lig mat­doft och mas­sor av mu­sik loc­ka­de än­då fram fest­stäm­ning­en. Nu är Tall Ships Ra­ces igång!

”Be­sätt­ning­en på det omans­ka far­ty­get var otro­ligt vän­lig och på det bra­si­li­ans­ka skep­pet var det re­na kar­ne­vals­stäm­ning­en”

SAN­NA APPELGREN

SJÄLV­KLART HA­DE DET va­rit än­nu här­li­ga­re om allt det­ta fått ske i strå­lan­de sol­sken, men det småt­ris­ta väd­ret ha­de i al­la fall en för­del:

– Vi har haft det väl­digt lugnt, be­rät­tar To­bi­as Hofvan­der, upp­drags­le­da­re för Rö­da Kor­sets fri­vil­lig­team.

– Ha­de det va­rit fint vä­der så ha­de det bå­de va­rit mer folk och mer al­ko­holin­tag och då ha­de vi ock­så haft mer ska­dor, kon­sta­te­rar han.

Bild: JO­HAN PERS­SON

FÄRGSPRA­KAN­DE FAR­TYG. De 50-tal far­tyg som nu finns gått i hamn i Halm­stad ut­gör en im­po­ne­ran­de syn. De fles­ta har så kal­lat ”open ship”, vil­ket in­ne­bär att all­män­he­ten är väl­kom­men om­bord för att tit­ta runt. Tre av far­ty­gen er­bju­der ock­så tre tim­mars tu­rer ut till havs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.