Stor ök­ning av kon­to­be­drä­ge­ri­er

Hallands Nyheter - - Nyheter - PÄR LIN­DQVIST 010-471 54 39 par.lin­dqvist@hn.se

Mäng­der av hallän­ning­ar rå­kar ut för kon­to­korts­be­drä­ge­ri­er var­je vec­ka - ut­an att ens mär­ka av det.

Det är po­li­sen i Fal­ken­berg som slår larm om det nya be­drä­ge­ri­et som ökat la­vinar­tat un­der året.

– He­la den här vå­ren har det va­rit hur många som helst, vi har sä­kert ta­git emot 10-15 an­mäl­ning­ar i vec­kan, sä­ger Christer Björk, sta­tions­be­fäl i Fal­ken­berg.

Se­nas­te ex­emp­let är en 33-årig kvin­na från Fal­ken­berg som upp­täck­te att 399 kro­nor för­svun­nit från hen­nes kon­to.

Och det är just of­tast små­sum­mor det hand­lar om. Ut­tag från kon­tot som många in­te ens upp­täc­ker.

CLAES BJÖRNERHAG ÄR för­un­der­sök­nings­le­da­re på be­drä­ge­ri­ro­teln i Hal­land. Han be­rät­tar hur be­drä­ge­ri­et, som kal­las CNP (cards not pre­sent), går till.

– Folk har va­rit ute på nå­gon sida på nä­tet, ex­em­pel­vis för att bo­ka ett ho­tell. Då läm­nar man si­na kon­to­korts­upp­gif­ter - num­mer, ut­gångs­da­tum samt cvv-kod.

– Vis­sa av de här si­dor­na har då­lig sä­ker­het och hac­kas. Gär­nings­män­nen kom­mer på det sät­tet åt al­la kon­to­korts­upp­gif­ter och säl­jer se­dan vi­da­re dem på darknet.

Darknet är en sorts mörk sida av in­ter­net och här köps kon­to­upp­gif­ter­na upp av oli­ka kri­mi­nel­la per­so­ner. Där­ef­ter kan de an­vän­da upp­gif­ter­na för köp på nä­tet.

– Först kanske de tes­tar med att ta ut en tia för att se om kor­tet fun­ge­rar. Se­dan kopp­lar de of­ta kor­tet till ett spel­kon­to, sä­ger Claes Björnerhag.

Sam­ma kon­to­korts­upp­gif­ter kan säl­jas till fle­ra oli­ka per­so­ner. Där­för kan små ut­tag gö­ras från ex­em­pel­vis Bra­si­li­en och Ir­land un­der sam­ma dag.

FÖR PO­LI­SEN ÄR de här be­drä­ge­ri­er­na i stort sett omöj­li­ga att kom­ma åt.

– De här ären­de­na gör vi ing­et med då det är brott i ut­lan­det. Vi mås­te kon­tak­ta in­ter­na­tio­nel­la åkla­gar­kam­ma­ren och de i sin tur det ak­tu­el­la lan­dets åkla­ga­re. Det är en pro­cess som tar hur lång tid som helst, sä­ger Claes Björnerhag.

Dess­utom är det i prin­cip omöj­ligt att kopp­la kortut­ta­gen till nå­gon gär­nings­man.

Det krävs sum­mor på över 50 000 kro­nor för att åkla­ga­re ska gå vi­da­re med en an­mä­lan.

Men det finns sätt att för­hind­ra de här be­drä­ge­ri­er­na. Dels har ban­ker­na sä­ker­hets­pro­gram som re­a­ge­rar på om ut­tag görs från ett kon­to från ex­em­pel­vis Var­berg och tre tim­mar se­na­re i Las Ve­gas.

Då kon­tak­tas pri­vat­per­so­nen av ban­ken och kor­tet kan spär­ras.

”Folk har va­rit ute på nå­gon sida på nä­tet, ex­em­pel­vis för att bo­ka ett ho­tell. Då läm­nar man si­na kon­to­korts­upp­gif­ter - num­mer, ut­gångs­da­tum samt cvv­kod.”

CLAES BJÖRNERHAG för­un­der­sök­nings­le­da­re på be­drä­ge­ri­ro­teln i Hal­land

CLAES BJÖRNERHAG TIP­SAR om ett knep som många kanske in­te kän­ner till.

– Spär­ra ditt kort för ut­lands­köp. Man går in på in­ter­net­ban­ken och spär­rar det. Se­dan om man re­ser ut­om­lands kan man öpp­na upp det och se­dan spär­ra det igen när man kom­mer hem.

– Om al­la gjor­de det så skul­le be­drä­ge­ri­er­na mins­ka med 10 000tals fall, sä­ger han.

Bild:

SVÅRSTOPPADE. Claes Björnerhag, för­un­der­sök­nings­le­da­re på be­drä­ge­ri­ro­teln i Hal­land, me­nar att de fles­ta fall läggs ner. Det är i prin­cip omöj­ligt att spå­ra kon­to­korts­tju­var­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.