Utökat skyd för me­di­e­kon­tak­ter

LAGÄND­RING: ÄVEN VIS­SA PRIVATANSTÄLLDA GES MEDDELARSKYDD

Hallands Nyheter - - Nyheter - Håkan Berg­ström 010-471 52 67 ∙ ha­kan.bergstrom@hn.se

Även an­ställ­da hos pri­va­ta ent­re­pre­nö­rer in­om vård, sko­la och om­sorg får nu ett lag­ligt meddelarskydd, allt­så rätt att vän­da sig till mass­me­dia ut­an att ris­ke­ra ef­ter­räk­ning­ar.

– Det är bra att det skrivs in i la­gen, ef­tersom det finns en osä­ker­het bland många an­ställ­da om rät­ten att pra­ta med jour­na­lis­ter, sä­ger Ma­ria Jör­malm An­ders­son, fack­lig ord­fö­ran­de för Kom­mu­nal i Fal­ken­berg med många med­lem­mar hos pri­va­ta om­sorgs­fö­re­tag.

Nu är det­ta en rät­tig­het som fak­tiskt re­dan är av­ta­lad när Fal­ken­bergs och Var­bergs kom­mu­ner upp­hand­lar ent­re­pre­na­der in­om vård och om­sorg. Men av­tal är i re­gel dif­fu­sa­re, mind­re tyd­li­ga än lag.

En bak­grund: Of­fent­li­gan­ställ­da, såsom per­so­ner di­rekt an­ställ­da av kom­mu­nen, har ett ex­tra skydd ge­nom att ar­bets­gi­va­ren är för­bju­den att ef­ter­fors­ka vem som läckt upp­gif­ter till me­di­er­na. Ar­bets­gi­va­ren är dess­utom för­bju­den att på nå­got sätt be­straf­fa den som läm­nar upp­gif­ter till me­di­er­na.

Det­ta ”meddelarskydd” har ur­hol­kats när kom­mu­ner­na väl­jer att lå­ta pri­va­ta ent­re­pre­nö­rer ta över oli­ka of­fent­ligt fi­nan­si­e­ra­de verk­sam­he­ter, som till ex­em­pel äldre­bo­en­den el­ler hem­tjänst.

MEN 1 JU­LI sker den lagänd­ring som in­ne­bär att även privatanställda in­om vård, sko­la och om­sorg, som fi­nan­sie­ras av of­fent­li­ga me­del, får mot­sva­ran­de skydd.

– I grun­den är det ing­et nytt för oss. Vid upp­hand­ling­ar här har det fun­nits in­skri­vet i av­tals­vill­ko­ren att ent­re­pre­nö­ren ska re­spek­te­ra med­de­lar­skyd­det, sä­ger Ma­ria Jör­malm An­ders­son som än­då väl­kom­nar la­gens tyd­lig­het.

Även fö­re­ta­get Frösun­da, som dri­ver ett fler­tal bo­en­den in­om om­sor­gen i Fal­ken­berg, ser för­de­lar:

– Vi stäl­ler oss po­si­ti­va till att det­ta förs in i la­gen. Vi har ock­så in­om fö­re­ta­get in­fört en sär­skild ”vis­sel­blå­sar­funk­tion” där an­ställ­da ano­nymt kan be­rät­ta om miss­för­hål­lan­den, sä­ger Ka­ta­ri­na Hamn­ström, ope­ra­tiv chef in­om Frösun­da Om­sorg.

MEN FRÅGANS HAN­TE­RING kan sva­ja på si­na håll, vil­ket fram­gick när Frösun­da ef­ter en upp­hand­ling i Fal­ken­berg in­led­nings­vis pre­sen­te­ra­de an­ställ­nings­av­tal där den an­ställ­da skul­le för­bin­da sig att ”in­te till nå­gon ut­om­stå­en­de yp­pa in­for­ma­tion som på nå­got sätt er­hål­lits i an­ställ­ning­en”. Frösun­da tving­a­des se­dan gå ut med ett skrift­ligt klar­gö­ran­de om att ”med­de­lar­fri­het gäl­ler en­ligt av­ta­let med Fal­ken­bergs kom­mun”. Så den svå­ra frå­gan är om rät­tig­he­ten verk­li­gen blir själv­klar

”Det är bra att det skrivs in i la­gen, ef­tersom det finns en osä­ker­het bland många an­ställ­da om rät­ten att pra­ta med jour­na­lis­ter.”

MA­RIA JÖR­MALM AN­DERS­SON fack­lig ord­fö­ran­de för Kom­mu­nal i Fal­ken­berg

på en­skil­da ar­bets­plat­ser.

Även vid upp­hand­ling­ar in­om vård och om­sorg i Var­bergs kom­mun gäl­ler re­dan att ent­re­pre­nö­ren ska re­spek­te­ra med­de­lar­skyd­det.

I Var­berg dri­ver Var­da­ga, ett fö­re­tag in­om vård- och om­sorgs­kon­cer­nen Am­bea, någ­ra äldre­bo­en­den.

– Vi har i ett tillägg till kol­lek­tivav­ta­let re­dan skri­vit in ett lik­vär­digt meddelarskydd som för of­fent­ligt an­ställ­da. Så för oss är det helt na­tur­ligt med den här lag­stift­ning­en, sä­ger Nanna We­dar, mark­nads­di­rek­tör på Am­bea.

EN BETYDANDE ENIG­HET? Nej, på vis­sa håll bland ar­bets­gi­var­nas fö­re­trä­da­re finns mot­stånd mot la­gen. Ar­bets­gi­var­or­ga­ni­sa­tio­nen Svenskt Nä­rings­liv var av­vi­san­de och an­såg att lagänd­ring­en in­ne­bär ökad risk för att fö­re­tags­hem­lig­he­ter läc­ker ut, sam­ti­digt som man me­na­de att de an­ställ­da re­dan kän­ner trygg­het i att på­ta­la miss­för­hål­lan­den för det eg­na fö­re­ta­get.

Även om med­de­lar­skyd­det ge­nom av­tal re­dan gäl­ler på si­na håll in­om pri­va­ta vård- och om­sorgs­fö­re­tag, så är det för­mod­li­gen mind­re prö­vat bland frisko­lor med of­fent­lig fi­nan­sie­ring

som nu ock­så ham­nar un­der den­na lag­stift­ning. Frisko­lor­nas riks­för­bund för­kla­ra­de i sitt ytt­ran­de på lag­för­sla­get att man i grun­den är po­si­tiv till meddelarskydd, men vän­de sig än­då mot lagänd­ring­en – just för att man oro­as av att skyd­det för fö­re­tags­hem­lig­he­ter luck­ras upp.

UT­Ö­KAD RÄTT. Den lag­li­ga rät­ten att ut­an risk för re­pres­sa­li­er vän­da sig till mass­me­di­er­na kom­mer nu även att gäl­la privatanställda in­om of­fent­ligt fi­nan­si­e­rad vård, om­sorg och sko­la.

Bild: BENGT NILS­SON/ARKIV

Bild: OLA FOLKESSON

VÄL­KOM­NAR NYA LA­GEN. Men Kom­mu­nals ord­fö­ran­de Ma­ria Jör­malm An­ders­son i Fal­ken­berg på­pe­kar att med­de­lar­skyd­det re­dan finns med i av­tals­vill­ko­ren vid upp­hand­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.