Fak­ta: Meddelarskydd

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Med­de­lar­skyd­det om­fat­tar of­fent­ligt an­ställ­da, bland an­nat i kom­mu­ner och kom­mu­na­la bo­lag, och in­ne­bär att ar­bets­gi­va­ren in­te får ef­ter­fors­ka vem som pra­tat med me­di­er och in­te hel­ler be­straf­fa den som gjort det. Syf­tet är att möj­lig­gö­ra in­syn och mot­ver­ka miss­för­hål­lan­den i of­fent­lig verk­sam­het. * Rät­ten att läm­na upp­gif­ter är vid­sträckt, om det mesta. Vis­sa upp­gif­ter med sträng sek­re­tess, till ex­em­pel om en­skil­da per­so­ner i vår­den, får dock in­te ges. * Med­de­lar­skyd­det gäl­ler upp­gif­ter som är av­sed­da för pub­li­ce­ring i grund­lags­skyd­da­de me­di­er.

”Vi har i ett tillägg till kol­lek­tivav­ta­let re­dan skri­vit in ett lik­vär­digt meddelarskydd som för of­fent­ligt an­ställ­da. Så för oss är det helt na­tur­ligt med den här lag­stift­ning­en.”

NANNA WE­DAR mark­nads­di­rek­tör på Am­bea

”Vi stäl­ler oss po­si­ti­va till att det­ta förs in i la­gen. Vi har ock­så in­om fö­re­ta­get in­fört en sär­skild ”vis­sel­blå­sar­funk­tion” där an­ställ­da ano­nymt kan be­rät­ta om miss­för­hål­lan­den.”

KA­TA­RI­NA HAMN­STRÖM ope­ra­tiv chef in­om Frösun­da Om­sorg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.