Kri­tik mot pinnsma­la doc­kor

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LOT­TA OLS­SON lot­ta.ols­son@hn.se

An­na Öh­man Karls­son re­a­ge­ra­de starkt när hon såg de pinnsma­la doc­kor­na i lek­saks­af­fä­ren. Ef­ter hen­nes kri­tik tar Fyn­da nu bort pro­duk­ten från hyl­lor­na.

– Först blev jag ba­ra stum. Be­nen såg ano­rek­tis­ka ut. Jag job­bar med krop­par dag­li­gen och visst ser al­la oli­ka ut men så ser man in­te ut na­tur­ligt, sä­ger An­na Öh­man Karls­son.

HON VAR PÅ va­ru­hu­set med sin femå­ri­ga dot­ter, som skul­le få väl­ja ut en egen doc­ka. När hon såg doc­kor­na i mo­del­len Bel­le bör­ja­de hon fun­de­ra på ide­a­len den ty­pen av lek­sa­ker för­med­lar.

– Sam­häl­let läg­ger orim­li­ga krav och den här doc­kan sig­na­le­rar att det in­te är okej att va­ra nå­got an­nat än smal. Jag tror att om man le­ker med den här doc­kan dag­li­gen så tän­ker man kanske se­dan att man ska ha onor­malt sma­la ben, sä­ger An­na Öh­man Karls­son.

Hon vil­le in­te att hen­nes dot­ter skul­le se doc­kor­na och ifrå­ga­sat­te in­te bu­ti­ken på plats. I stäl­let skic­ka­de hon ett mejl när hon kom hem.

– Att se de här doc­kor­na fick mig att gå i ta­ket. Jag und­rar hur Fyn­da kan för­sva­ra att de säl­jer den här ty­pen av lek­sak? Fun­de­ra över vad pro­duk­ten får för ef­fekt hos bar­nen, sä­ger An­na Öh­man Karls­son.

PÅ FYN­DA HAR man age­rat på kla­go­må­let. Per­nil­la Jör­gen­sen som är in­köp­s­an­sva­rig på lek­saks­av­del­ning­en hål­ler med om att doc­kor­na in­te ser helt na­tur­li­ga ut.

– Den här doc­kan är an­skräm­ligt rä­lig, jag kan för­stå hen­nes re­so­ne­mang. Den ska ploc­kas bort ur sor­ti­men­tet, sä­ger hon.

Per­nil­la Jör­gen­sen för­kla­rar att hon köp­te in doc­kor­na för att ha ett bil­li­ga­re al­ter­na­tiv till Bar­bi­e­doc­kor. Den här va­ri­an­ten kos­tar un­ge­fär 50 kro­nor, vil­ket är en fjär­de­del av pri­set för en Bar­bie.

– Jag tyc­ker jag har ett an­svar gente­mot fat­ti­ga­re barn ock­så. Ska in­te de få le­ka? Finns det inga bil­li­ga­re varianter som ser mer re­a­lis­tis­ka ut?

– Jag har hört runt med många le­ve­ran­tö­rer men det finns ju inga doc­kor som är mer kur­vi­ga el­ler har fin­nar i an­sik­tet till ex­em­pel. De till­ver­ka­re som finns på mark­na­den i dag, de­ras pro­duk­ter ser ut så här, sä­ger Per­nil­la Jör­gen­sen på Fyn­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.