6 frå­gor till...

Hallands Nyheter - - Falkenberg - DA­NI­EL­LE DELBRO

... Cal­le Fre­din in­för hel­gens fo­to­mäs­sa. Kän­da fo­to­gra­fer, klub­bens eg­na fo­ton och så för­stås fi­ka. För fjär­de året i rad hål­ler Fal­ken­bergs Fo­to­klubb mäs­sa i Falk­hal­len.

Vad kom­mer man få se på mäs­san? – Man kom­mer få se myc­ket bil­der! Själ­va kär­nan av mäss­san är klub­bens egen ut­ställ­ning. Till det har vi ett an­tal fö­re­lä­sa­re som kom­mer vi­sa upp si­na bil­der och be­rät­ta om dem i Black­box­en. Det kom­mer ock­så fin­nas en bu­tik som säl­jer fo­topry­lar, och ett café. Bå­de med­lem­mar och eta­ble­ra­de fo­to­gra­fer kom­mer stäl­la ut, hur har man tänkt kring det ur­va­let? – Grun­didén var ju litegrann att mäs­san ska fun­ge­ra som in­spi­ra­tions­käl­la för oss i fo­to­klub­ben och för and­ra fo­to­klub­bar i Hal­land. Det är ju en li­ten kick för oss att få fin­nas i ett sam­man­hang med mer pro­fes­sio­nel­la fo­to­gra­fer. 22 fo­to­gra­fer kom­mer stäl­la ut från klub­ben, och de mer eta­ble­ra­de fo­to­gra­fer­na kom­mer vi­sa si­na bil­der på duk och be­rät­ta kring dem.

Och köns­för­del­ning­en?

– Vi har en dis­kus­sion var­je år om var vi ska hit­ta kvinn­li­ga fo­to­gra­fer. Vi ar­be­tar of­ta med fler namn än vad som blir, för de ska ju bå­de ha tid och möj­lig­het att kom­ma hit. Men vi job­bar på det. Finns det nå­got te­ma för i år?

– Det finns and­ra mäs­sor som job­bar med te­man men vi har in­te haft te­man un­der de år mäs­san har va­rit. Det här är egent­li­gen sprung­et ur vå­ra fo­to­klubb­s­ak­ti­vi­te­ter där vi från bör­jan sagt att hu­vud­num­ret är att med­lem­mar­na Skrea 6:137, Bing­e­vä­gen 6, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Bing­e­vä­gen Pro­jekt AB. Kö­pa­re: Bostads­rätts­för­e­ning­en Bing­e­vä­gen. Kö­pe­sum­ma: 650 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 187 000 (2015) kro­nor. Skrea 6:136, Bing­e­vä­gen 8, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Bing­e­vä­gen Pro­jekt AB. Kö­pa­re: Bostads­rätts­för­e­ning­en Bing­e­vä­gen. Kö­pe­sum­ma: 650 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 187 000 (2015) kro­nor. Skrea 6:139, Bing­e­vä­gen 2, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Bing­e­vä­gen Pro­jekt AB. Kö­pa­re: Klä­des­vä­gen Pro­jekt AB. Kö­pe­sum­ma: 650 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 184 000 (2015) kro­nor. – Av de mer kän­da per­so­ner­na som kom­mer va­ra på mäs­san så kan man på lör­da­gen se Brutus Öst­ling som är känd bland an­nat för si­na få­gel­bil­der. På sön­dag är hu­vud­nam­nen To­re Hag­man och An­ne­lie Ut­ter som bå­da två är na­tur­fo­to­gra­fer.

AB. Kö­pa­re: Kö­inge Bygg o Kon­sult. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 15 958 000 (2015) kro­nor.

Skrea 6:135, Bing­e­vä­gen 10, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Bing­e­vä­gen Pro­jekt AB. Kö­pa­re: Bostads­rätts­för­e­ning­en Bing­e­vä­gen. Kö­pe­sum­ma: 650 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 180 000 (2015) kro­nor.

Skrea 6:134, Bing­e­vä­gen 12, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Bing­e­vä­gen Pro­jekt AB. Kö­pa­re: Bostads­rätts­för­e­ning­en Bing­e­vä­gen. Kö­pe­sum­ma: 700 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 191 000 (2015) kro­nor.

Skrea 6:88, Drälls­ling­an 26, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Claes Tho­mas Til­bert­son. Kö­pa­re: Har­ry Dräll Fas­tig­he­ter AB. Kö­pe­sum­ma: 1 000 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 198 000 (2015) kro­nor.

Fa­re 2:12. Säl­ja­re: Nya Plåt i Halm­stad AB. Kö­pa­re: Fa­re­va­ring AB. Kö­pe­sum­ma: 1 200 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 564 000 (2013)

ska få vi­sa si­na bil­der och det de vill för­med­la. Vad får man in­te mis­sa?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.