Al­li­an­sen vill hö­ja ta­ket för rutav­dra­get

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Al­li­an­sen vill ska­pa fler enk­la jobb ge­nom att bred­da rutav­dra­get.

De sik­tar sär­skilt in sig på de äld­re, men par­ti­er­na vill ock­så hö­ja ta­ket re­jält.

– Det vik­ti­gas­te för oss är att ska­pa jobb, ju fler som kan kö­pa tjäns­ter­na desto fler får jobb i de här bran­scher­na. Och det hand­lar of­ta om män­ni­skor som skul­le ha svårt att få jobb an­nars, sä­ger Mo­de­rat­le­da­ren An­na Kin­berg Bat­ra, som hop­pas på tu­sen­tals nya jobb.

I dag går det att få av­drag för max 25 000 kro­nor per per­son och år för oli­ka tjäns­ter som ut­förs i hem­met. Al­li­an­sen fö­re­slår nu att ta­ket ska va­ra tre gång­er så högt – 75 000 kro­nor.

De vill ock­så att många fler tjäns­ter ska om­fat­tas än i dag, till ex­em­pel för att häm­ta och läm­na tvätt som tvät­tas ut­an­för hem­met, trans­por­ter till åter­vin­nings­sta­tio­nen och till­syn av hem­met när man re­ser bort.

Rutav­dra­get in­för­des för tio år se­dan och runt 20 000 per­so­ner be­döms i dag job­ba i sek­torn, men al­la job­bar in­te hel­tid. Cen­ter­le­da­ren An­nie Lööf på­pe­kar att hälf­ten av de kvinn­li­ga rut­fö­re­ta­gar­na är ut­ri­kes föd­da och kal­lar rutav­dra­get för en in­teg­ra­tions­mo­tor och dörr­öpp­na­re till arbetsmarknaden.

I fjol ut­nytt­ja­des av­dra­get av 700 000 per­so­ner och all­ra mest an­vän­des det i Dan­de­ryd, Li­din­gö, Lom­ma, Vel­linge och Tä­by.

En­ligt Al­li­an­sen hör de äld­re till de fli­ti­gas­te ru­tan­vän­dar­na. Men många äld­re har svårt att få eko­no­min att gå ihop och där­för vill par­ti­er­na ut­re­da om av­drags­rät­ten för per­so­ner över 80 år ska hö­jas från 50 till 60 pro­cent av ar­bets­kost­na­den. Dess­utom vill de ha ett bred­dat hemav­drag för dem över 70 år.

–Det finns många äld­re som in­te har så sto­ra be­hov att de be­hö­ver hem­tjänst, men än­då be­hö­ver hjälp med många sa­ker. Vi vill att det ska bli fler tjäns­ter som om­fat­tas och att det ska bli än­nu bil­li­ga­re, sä­ger L-le­da­ren Jan Björ­klund. (TT)

FO­TO: HENRIK MONTGOMERY/TT

Al­li­ans­le­dar­na un­der en press­träff på fö­re­ta­get Hem­frid i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.