Peng­aspur­ten: Här blir du av med myn­ten

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

I går var sista da­gen du kun­de be­ta­la med de gam­la myn­ten och sed­lar­na i bu­tik och det var rus­ning och kö­er till bank­kon­to­ren. Men det var fak­tiskt in­te sista chan­sen.

När bank­kon­to­ret i Ska­ra öpp­na­de på tors­dags­mor­go­nen stod folk re­dan och vän­ta­de på att få väx­la in gam­la peng­ar. Mo­ni­ca An­ders­son fick vän­ta en kvart in­nan det blev hen­nes tur.

– Jag var nog den som ha­de störst på­se, sä­ger hon och små­fnitt­rar. Hen­nes på­se väg­de 7,8 ki­lo. – Det var ro­ligt el­ler hur man nu ser på det. Det var först nu när man fick en blåslam­pa på sig som det blev av. Det lig­ger i fic­kor och i skrin, och i gar­de­ro­ber, år ef­ter år, ja, över­allt. Och så blir det ald­rig av att man töm­mer, sä­ger hon.

Det blev en in­sätt­ning på kon­tot med 1 775 kro­nor.

Men det går fak­tiskt att fort­fa­ran­de läm­na in mynt och sed­lar till ban­ken. Sista dag för att läm­na mynt till ban­ken är sista au­gusti i år och sed­lar kan man läm­na in än­da till slu­tet av ju­ni, näs­ta år.

Lyc­ka­des du in­te ”kö­pa dig av” med slan­tar­na och mås­te läm­na peng­ar­na till ban­ken kan det va­ra bra att tän­ka sig för vart el­ler när du går. Ba­ra vis­sa bank­kon­tor tar emot kon­tan­ter och i vis­sa ban­ker har in­läm­nings­au­to­ma­ter snabbt bli­vit ful­la, vil­ket har lett till att kun­der fått åter­vän­da fle­ra gång­er. Dess­utom kan du krä­vas på en av­gift.

Fle­ra ban­ker tar ba­ra emot sed­lar och mynt från si­na eg­na kun­der. På Han­dels­ban­ken till ex­em­pel kan även de få be­ta­la en av­gift. Två ki­lo mynt kan då kos­ta 50 kro­nor att väx­la in.

–Vi har runt 300 kon­tor med kon­tant­han­te­ring vil­ket är mer än and­ra ban­ker till­sam­mans. Så vi tar vårt an­svar. Det är tungt ar­be­te för per­so­na­len och en ar­bets­mil­jöfrå­ga, sä­ger Jo­han Wallqvist, press­chef vid Han­dels­ban­ken.

And­ra ban­ker lå­ter tjäns­ten va­ra gra­tis för de eg­na kun­der­na. Ma­ria Jans­son/tt

FO­TO: MARIE AN­DERS­SON

Marie An­ders­sons skål med bort­glöm­da mynt väg­de 7,8 kg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.