ARN: Fel däck ska ge peng­ar till­ba­ka

Hallands Nyheter - - Konsument - URBAN TJERNBERG 031-62 40 00

Bil­fir­man me­na­de att den Ford som sål­des för 19 000 kro­nor var ett ”re­pa­ra­tions­ob­jekt”. Gö­te­bor­ga­ren som köp­te häv­da­de att bi­len sak­na­de bå­de ut­lo­va­de vin­ter­däck, an­tisladd­sy­stem och dess­utom i prin­cip var tom på ol­ja.

En­ligt kon­su­men­ten fanns ing­et i an­non­sen som tyd­de på att bi­len var en ”re­serv­del”. I så fall skul­le pri­set ha le­gat på runt 5 000 kro­nor. Vin­ter­däc­ken var en­ligt an­mä­la­ren som­mar­däck, och när bi­len ef­ter kort tid miss­tän­de vi­sa­de det sig att den var tom på ol­ja. Bur­lövs bi­lar mot­sät­ter sig kra­ven och häv­dar att kö­pa­ren in­for­me­rats om bi­lens skick och att nå­gon ga­ran­ti in­te ingick. I stäl­let kräv­de den skåns­ka fir­man er­sätt­ning med 1 480 kro­nor för för­lo­rad ar­bets­för­tjänst.

ARN an­ser att det in­te är be­vi­sat att kö­pa­ren in­for­me­rats om att upp­gif­ter­na i an­non­sen var fel­ak­ti­ga och att säl­ja­ren är an­sva­rig. Kö­pa­ren har där­för rätt till er­sätt­ning. Nu ger ARN kö­pa­ren rätt att få till­ba­ka drygt 5 500 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.