Fak­ta:

Tänk på det här

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Tips från lab­bet om du tän­ker kö­pa bat­te­ri­dri­ven trim­mer

* Gå till en bu­tik där du har möj­lig­het att prov­hål­la i trim­mern in­nan du kö­per. Känn ef­ter så den pas­sar dig i ut­form­ning och stor­lek.

* Tänk över om du ska väl­ja en trim­mer som klip­per med snö­re el­ler kni­var. Om du ska trim­ma myc­ket in­till kant­sten så är snö­re bätt­re ef­tersom kni­var­na för­bru­kas snabbt om de slår i sten.

* Om du re­dan äger en bat­te­ri­dri­ven ma­skin vars bat­te­ri och lad­da­re går att an­vän­da på fle­ra pro­duk­ter, så kan det va­ra värt att un­der­sö­ka om sam­ma mär­ke har en trim­mer som pas­sar dig. Då kan du kanske kö­pa ba­ra ma­ski­nen, ut­an bat­te­ri och lad­da­re, till ett be­tyd­ligt läg­re pris.

* Ta re­da på vad till ex­em­pel ex­tra kni­var och trim­mer­snö­re till ma­ski­nen kos­tar. Det kan va­ra sto­ra pris­skill­na­der.

TRE VARIANTER. En gräst­rim­mer kan va­ra ut­rus­tad med en­kel el­ler dub­bel trim­mer­tråd – el­ler kniv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.