Tor­björn har byggt upp vo­lon­tärs­sta­ben

HALM­STAD: SPINDELN I NÄ­TET FÖR VOLONTÄRERNA UN­DER TALL SHIPS RA­CES Över 100 vo­lon­tä­rer och 50 funk­tio­nä­rer ska job­ba på land un­der Tall Ships Ra­ces. Tor­björn Malm­kvist hål­ler i al­la trå­dar och ska se till att allt fly­ter på un­der eve­ne­mang­et.

Hallands Nyheter - - Livets Gång - JO­SE­FI­NE FREJ li­vets.gang@hn.se

– Jag är van vid att or­ga­ni­se­ra så det här är ett per­fekt jobb för mig, sä­ger Tor­björn.

TALL SHIPS RA­CES

Han har sitt kon­tor på Sta­tions­ga­tan där he­la or­ga­ni­sa­tio­nen på Tall Ships Ra­ces har byggt upp ett till­fäl­ligt kon­tor. Där ska vo­lon­tä­rer och funk­tio­nä­rer äta och det är även där­i­från de kom­mer att ut­gå un­der eve­ne­mang­et.

– De kom­mer hit i bör­jan av si­na pass och se­dan är det nå­gon som föl­jer dem ut till si­na pos­ter så att de hit­tar rätt.

Tor­björn gick i pen­sion 2014 och har nyss fyllt 65 år. Han fick nys om jobbet på ett mö­te med Ro­ta­ry för ett drygt år se­dan. Vid ett in­for­ma­tions­mö­te fick al­la upp­ma­ning­en att sö­ka sig till tjäns­ter­na om det var nå­got de tyck­te kun­de va­ra pas­san­de och Tor­björn fick möj­lig­het att föl­ja med till An­twer­pen i Hol­land för att få se vad jobbet han var in­tres­se­rad av hand­la­de om.

– JAG FICK FÖL­JA med dit ut­an att jag för­band mig till någon­ting. Men det ver­ka­de väl­digt ro­ligt så när an­non­sen kom ut sökte jag den och se­dan fick jag jobbet, be­rät­tar Tor­björn.

Nu har han ar­be­tat halv­tid med pro­jek­tet se­dan års­skif­tet och ar­be­tat med att ta fram al­la pos­ter och se­dan be­man­na upp dem. Det kom­mer att fin­nas allt ifrån scen­ar­be­ta­re till städ­per­so­nal och in­for­ma­tö­rer vid ”in­gång­ar­na”.

– Det kom­mer bli tre na­tur­li­ga in­gång­ar till om­rå­det tror vi och där sät­ter vi upp in­for­ma­tions­bo­dar el­ler vad vi ska kal­la dem. Där kom­mer det att stå vo­lon­tä­rer och de­la ut in­for­ma­tions­blad och kar­tor bland an­nat. De kom­mer att sva­ra på frå­gor och va­ra be­hjälp­li­ga. De plat­ser­na be­man­nar vi till­sam­mans med tu­rist­by­rån.

TOR­BJÖRN HAR ETT för­flu­tet in­om mi­li­tä­ren och har se­dan ar­be­tat un­der drygt tio år som se­ni­or vice pre­si­dent på ett svenskt pri­vat­ägt lä­ke­me­dels­fö­re­tag, Octop­har­ma. Un­der he­la pe­ri­o­den vec­ko­pend­la­de han till Stock­holm, men det var in­te sä­kert att det var där han be­fann sig när han åk­te hem till Halm­stad över hel­gen.

– Jag har rest över he­la värl­den och ar­be­tat. Vi ha­de kon­tor i Schweiz och jag har va­rit i många fler län­der, bland an­nat Ryss­land och Ki­na.

HANS KONTAKTNÄT ÄR jät­testort och han har fått möj­lig­het att lä­ra kän­na folk över he­la värl­den. I jobbet blev han van vid att ar­be­ta när som helst på dyg­net om nå­gon be­höv­de hans hjälp.

– Jag minns att de ring­de när vi var på se­mes­ter på Pa­na­ma­ka­na­len och sa ”Ex­cu­se me, Mr Malm­kvist, but can you ple­a­se help me.” Det var ba­ra att pac­ka upp da­torn och hjäl­pa till.

– Det fanns ing­et 9-17 ut­an det var ba­ra att job­ba på. Det är li­te sam­ma här un­der Tall Ships Ra­ces. Vi job­bar så länge det be­hövs och vi gör allt möj­ligt, sä­ger Tor­björn som för öv­rigt står och dis­kar när HP häl­sar på.

– Jag har må­lat här in­ne ock­så, man får va­ra be­redd på att hug­ga i med vad som be­hövs. Det är li­te tjus­ning­en i det här.

Un­der da­gar­na kom­mer Tor­björn att fin­nas med ute i verk­sam­he­ten och se till så att allt fly­ter som det ska. Han äls­kar pro­blem­lös­ning och sä­ger själv att det mesta ord­nar sig, ba­ra man be­hål­ler lug­net.

Bild: LINA SALO­MONS­SON

LUTAR SIG MOT RE­GEL­VER­KET. Tor­björn är en myc­ket lugn och san­sad man, vil­ket krävs för att an­sva­ra för de över 100 volontärerna som finns på land un­der Tall Ships Ra­ces. Här tit­tar han till byg­get av den konst­pa­vil­jong som Hal­lands konst­mu­se­um står bakom, till­sam­mans med White Arkitekter som har ri­tat bygg­na­den. Där ska Halm­stads ma­ri­ti­ma histo­ria vi­sas. In­till kom­mer någ­ra av volontärerna fin­nas till hands i en av de tre sto­ra in­for­mel­la in­gång­ar som pla­ne­ras till om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.