Te­a­ter­di­rek­tö­ren fyl­ler 75 år

JUBILAREN: TE­A­TER­DI­REK­TÖ­REN HAR ALL­TID LITAT PÅ SIN MAGKÄNSLA

Hallands Nyheter - - Livets Gång - LE­NA WREEDE/TT

Vi ses på Oscarste­a­tern som har va­rit Vicky von der Lanc­kens ar­bets­plats de se­nas­te tju­go åren. Den mer än hund­ra­å­ri­ga bygg­na­den med sitt vack­ra koppar­tak är be­lä­gen mitt i ci­ty i Stock­holm. Från bak­si­dan tre trap­por upp har hon sitt kon­tor. Ett li­tet rum som för­u­tom skriv­bor­det rym­mer en li­ten soff­grupp och någ­ra bok­hyl­lor fyll­da med pär­mar. På väg­gar­na sit­ter af­fi­scher från hen­nes år i nö­jes­bran­schen: Ho­tel­lig­ga­ren, My fair la­dy, Rain­man, Spa­ma­lot och, så klart, Ting­el Tang­el från 1989 som hon be­skri­ver som sitt ge­nom­brott.

Sho­wen skrevs av Po­vel Ra­mel och Has­se Al­fred­son och gick för ful­la hus på Ty­rol i ett och ett halvt år. I en­semb­len ingick Mar­ga­ret­ha Krook, Jo­han Ul­ve­son, Lot­ta Ra­mel med fle­ra. Pro­duk­tio­nen sköt­tes av Vicky von der Lanc­ken.

– Det var av­gö­ran­de för mig. Jag tog många trapp­steg på en gång med den. Jag är så tack­sam för att Po­vel och Has­se li­ta­de på mig då.

I DAG DRI­VER hon ett mind­re nö­je­sim­pe­ri­um till­sam­mans med sin son Jo­han. Via fö­re­ta­get Nö­jes­kon­to­ret sam­ar­be­tar de med bå­de nö­jes­pro­duk­tions­bo­la­get 2En­ter­tain och Chi­na­te­a­tern. Dess­utom dri­ver hon se­dan tio år till­ba­ka Kru­sen­sti­ernska te­a­tern i Kal­mar till­sam­mans med vän­nen och ko­mi­kern Ro­bert Gustafsson. I sta­den har de ock­så re­stau­rang Park Her­mi­na ihop.

Men det sto­ra jobbet är som te­a­ter­di­rek­tör på Oscarste­a­tern. Här­i­från pla­ne­rar hon kom­man­de fö­re­ställ­ning­ar. I de fles­ta fall hit­tar hon dem ut­om­lands, i Lon­don el­ler New York.

SOM EX­EM­PEL TAR hon årets sto­ra mu­si­kal The Book of Mor­mon med Linus Wahl­gren och Per An­ders­son i hu­vud­rol­ler­na. Den fick hon och Bos­se An­ders­son, hu­vud­pro­du­cent på 2En­ter­tain, ögo­nen på för snart sju år se­dan.

– Vi var li­te skep­tis­ka först: ”nå­got om mor­mo­ner, är det verk­li­gen nå­got för oss?” Men den har en bra histo­ria och bra mu­sik, och så stic­ker den ut li­te. Det ro­li­ga med den är att den har loc­kat en yng­re publik.

Att sät­ta upp en stor mu­si­kal kan kos­ta runt 13-15 mil­jo­ner, re­dan in­nan fö­re­ställ­ning­ar­na har kom­mit igång. Där­ef­ter till­kom­mer dags­kost­na­der som hy­ra och lö­ner. I en stor pro­duk­tion ar­be­tar mel­lan 65 och 70 per­so­ner, så det gäl­ler att hit­ta rätt.

Vicky von der Lanc­ken för­kla­rar att det är oli­ka fak­to­rer som spe­lar roll – som hur den har ta­gits emot ti­di­ga­re, hur mu­si­ken och histo­ri­en är, men ock­så skå­de­spe­lar­na och dy­na­mi­ken mel­lan dem. Här an­vän­der sig Vicky av sin långa er­fa­ren­het, sitt mod, men ock­så sin in­tui­tion.

– Det där ma­gis­ka mås­te kän­nas och jag li­tar myc­ket på mag­käns­lan.

DET HAR ÄVEN hänt att hon har av­bru­tit ar­be­tet för att mag­käns­lan sagt ifrån. I Singin’ in the rain tog det många år in­nan allt var på plats. Men till slut blev det ock­så en full­träff.

– Den var så bra, bra sång, dans och myc­ket hu­mor. Karl Dy­all, Ren­nie Mir­ro, Han­na Lind­blad, Sis­se­la Ky­le, Jo­han Rhe­borg... det var ett per­fekt gäng. Det en­da jag ång­rar i mitt liv är att jag in­te tog den till Bro­ad­way. Men då kän­de jag att det var för stort och att jag var för gam­mal. Vad är det som dri­ver dig?

– Kanske kom­mer det från när jag var li­ten. Min mam­ma dog när jag ba­ra var åt­ta år. Jag kän­de mig väl­digt en­sam, men ock­så oro­lig över min äls­ka­de pap­pa som var så sorg­sen. Min upp­gift blev att gö­ra ho­nom glad. Det har kanske sut­tit i mig se­dan dess, sä­ger hon, och fort­sät­ter:

– Jag vill fort­fa­ran­de att män­ni­skor ska ha det bra och va­ra glada. Där­för är det en så­dan lyc­ka när jag ibland sit­ter med i sa­long­en och ser publi­ken re­sa sig på slu­tet för att ap­plå­de­ra.det är be­lö­ning­en.

Vil­jan att roa är mo­torn i te­a­ter­di­rek­tö­ren Vicky von der Lanc­kens liv. Se­dan bör­jan av 1970-ta­let har hon pro­du­ce­rat den ena suc­césho­wen ef­ter den and­ra. Själv me­nar hon att hem­lig­he­ten bakom fram­gång­ar­na är mod och in­tui­tion.

Bild: MATS BÄCKER

VILL HA KOLL. ”Som chef har jag bli­vit bätt­re på att släp­pa kon­trol­len. I bör­jan var jag nog li­te hopp­lös”, sä­ger te­a­ter­di­rek­tö­ren Vicky von der Lanc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.