Fal­ken­ber­ga­ren i JVM

RODD: JVM

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

I hel­gen ska han del­ta i ju­ni­orsm un­der Sm-vec­kan i Borås. Men i au­gusti vän­tar stör­re sa­ker för fal­ken­ber­ga­ren Melker Pers­son - då ska han som en av sex unga rodd­ta­lang­er del­ta i ju­ni­or-vm (un­der 18 år) i Li­tau­en.

– Det känns kul och som en ro­lig ut­ma­ning att få kom­ma till en sån här stor täv­ling. Det har jag ald­rig ti­di­ga­re va­rit på, be­rät­tar 17-åring­en i bi­len mot Borås.

På SM är det sprint­di­stan­sen 500 me­ter som Melker stäl­ler upp i. På ju­ni­or-vm är det i stäl­let 2000 me­ter som gäl­ler. Det ”rik­ti­ga” rod­distan­sen och den han sat­sar mest på och upp­skat­tar bäst.

– Verk­li­gen häf­tigt att få mä­ta sig med de all­ra bäs­ta rod­dar­na i min ål­der - det är motståndare jag ald­rig mött ti­di­ga­re, fort­sät­ter Melker.

Är mål­sätt­ning­en me­dalj?

– Nja, sä­ger han och tve­kar li­te. Egent­li­gen är det att la att kom­ma så långt fram som möj­ligt, sä­ger han för­sik­tigt.

– Jag har trots allt chan­sen i ju­ni­or-vm även näs­ta år. En me­dalj ha­de vart kul - men det är i så fall en bonus.

Hur ser upp­ladd­ning­en ut nu?

– Nu blir det myc­ket hårt ett tag fram­ö­ver - två pass om da­gen och strax in­nan täv­ling­en bru­kar man kö­ra ett su­per­komp, ex­tra hår­da mjölk­sy­re­pass, för att se­dan lät­ta på trä­ning­en och vi­la in­för täv­ling­en, för­kla­rar ta­lang­en.

MÄS­TER­SKA­PET KOM­MER ATT äga rum i Li­tau­is­ka Tra­kai mel­lan 2-6 au­gusti - en ort som ti­di­ga­re hål­lit stor rodd­täv­ling­ar.

– Jag har ald­rig va­rit där ti­di­ga­re men fle­ra har be­rät­tat att det är väl­digt fint där, så det kom­mer nog bli en fin upp­le­vel­se.

Han be­rät­tar att hans sä­song har gått jät­te­bra än så länge och kän­ner att han har ut­veck­lats myc­ket se­dan för­ra året.

– Det har känts bra, trä­nings­upp­läg­get har gått bra och jag har fått ut mer av trä­ning­en och kun­nat öka trä­nings­do­sen till tre-fy­ra pass ex­tra i vec­kan.

Att det blev just rodd för Melker är egent­li­gen inga kons­tig­he­ter. Han är en rik­tig vat­ten­män­ni­ska och har all­tid gil­lat bå­de att va­ra

Fal­ken­bergs rodd­klubb har fost­rat en ny mäs­ter­skaps-rod­da­re. Han he­ter Melker Pers­son och är ut­ta­gen till ju­ni­or-vm.

”Jag har trots allt chan­sen i ju­ni­or-vm även näs­ta år. En me­dalj ha­de vart kul - men det är i så fall en bonus”

MELKER PERS­SON

vid vat­ten och bå­tar.

– Jag gil­lar att man kom­mer ut i na­tu­ren.

OCH DET KOM­MER han få gö­ra. Som­ma­ren och är fullspäc­kad av trä­ning och täv­ling. I hel­gen Sm-vec­kan i Borås, i au­gusti Li­tau­en och se­dan vän­tar ”det rik­ti­ga” Sm:et på lång di­stans i au­gusti.

Bild: PRIVAT

HÅRDTRÄNING PÅ G. Melker Pers­son har för förs­ta gång­et bli­vit ut­ta­gen till att re­pre­sen­te­ra Sve­ri­ge i ett stort mäs­ter­skap.

Bild: PRIVAT

DEBUT. JVM blir Melker Pers­sons störs­ta täv­ling hit­tills i kar­riä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.