Wil­li­ams kan stäm­mas ef­ter döds­o­lyc­kan

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Ve­nus Wil­li­ams kan stäl­las in­för rät­ta ef­ter döds­o­lyc­kan i Flo­ri­da. Fa­mil­jen till den om­kom­ne man­nen i olyc­kan pla­ne­rar att stäm­ma ten­nisstjär­nan, en­ligt fa­mil­jens ad­vo­kat.

Det var i bör­jan av ju­ni som Ve­nus Wil­li­ams – ti­di­ga­re världs­et­ta och sju­fal­dig grand slam-seg­ra­re i ten­nis – var in­blan­dad i en tra­fi­ko­lyc­ka i Palm Beach, Flo­ri­da, där en per­son om­kom.

En­ligt upp­gif­ter i en po­lis­rap­port var Wil­li­ams vål­lan­de till olyc­kan där en 79-årig man ska­da­de sig så pass all­var­ligt att han av­led två vec­kor se­na­re.

En­ligt upp­gif­ter från vitt­nen ska Wil­li­ams ha kört mot rött och kroc­kat med en bil som kör­des av 79-åring­ens fru. Olyc­kan ut­reds fort­fa­ran­de och Wil­li­ams är i nu­lä­get in­te åta­lad.

FA­MIL­JEN TILL DEN om­kom­ne man­nen pla­ne­rar att stäm­ma Ve­nus Wil­li­ams och an­sö­ka om ska­de­stånd, en­ligt fa­mil­jens ad­vo­kat.

– Vi för­sö­ker i nu­lä­get bå­de bi­be­hål­la och hit­ta fler be­vis, sä­ger ad­vo­ka­ten Mi­chael Ste­ing­er i amerikansk tv, en­ligt AFP.

Ve­nus Wil­li­ams för­be­re­der sig i nu­lä­get för att spe­la grand slam-ten­nis i Wim­ble­don som in­leds näs­ta vec­ka. Hon åter­finns på spel­pro­gram­met som blev klart un­der fre­da­gen.

Bild: ANTHONY DIBON

DÅ­LIG UPPLADDNING. På tisdag bör­jar Wim­ble­don för da­mer­nas del, frå­gan är var Ve­nus Wil­li­ams tan­kar finns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.