Ba­rin: ”I mor­gon tror jag vi kan ploc­ka fram det”

Hallands Nyheter - - Sporten - VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

Uppsa­la hem­ma. Det kan va­ra mat­chen där Böl­jan bry­ter sin ne­ga­tiv svit - åt­minsto­ne om man får tro den as­si­ste­ran­de trä­na­ren To­bi­as Ba­rin.

Det luk­tar op­ti­mism i Böl­jan­läg­ret. Förs­ta po­äng­en ef­ter sju po­äng­lö­sa mat­cher kom se­nast i mö­tet med Ös­tersund (1-1) och den as­si­ste­ran­de trä­na­ren To­bi­as Ba­rin tror det även kan va­ra dags för den där se­gern.

– Po­äng­en se­nast var jät­te­vik­tig. Vik­tigt bå­de för själv­för­tro­en­det och för käns­lan att vi kan ta po­äng. Nu ploc­kar vi med det in i den­na mat­chen, sä­ger To­bi­as Ba­rin.

– Gre­jen är att vi i al­la mat­cher vi spe­lat känt att ”vi är med” - men li­te flyt ha­de vi kun­nat stö­ra även topp­la­gen. Och i mor­gon (läs i dag) tror jag vi kan ploc­ka fram det, får vi förs­ta må­let kom­mer det att släp­pa, fort­sät­ter To­bi­as Ba­rin.

BÖL­JAN ÄR EF­TER tre ra­ka bor­t­a­mat­cher åter­i­gen till­ba­ka på sin hem­ma­borg. Där de ock­så ploc­ka­de sin se­nas­te se­ger (Mall­bac­ken 2-0).

– Det blir jät­te­gött att kom­ma till­ba­ka hit. Det är en helt an­nan känsla och här kän­ner man sig stark. Vad vet ni om Uppsa­la?

– Det är ett ru­ti­ne­rat lag som va­rit i Eli­tet­tan någ­ra år. Som spe­lar med det nu­me­ra, i vår se­rie, po­pu­lä­ra 3-5-2-sy­ste­met. Ett spe­lan­de lag, med duk­tigt pass­nings­spel och ett bra kol­lek­tiv, sam­man­fat­tar Ba­rin. Vad blir vik­tigt?

– Fram­åt är det att ut­nytt­ja ytor på kan­ter­na men dess­utom bakom de­ras mitt­rea. En an­nan nyc­kel är att ti­digt sät­ta press på de­ras back­lin­je så att de får job­ba med läng­re bol­lar - och in­te får igång sitt pass­nings­spel. Mat­cher mot lag nä­ra i ta­bel­len - hur vik­ti­ga är de?

– I en så­dan här se­rie som är så pass jämn är al­la mat­cher vik­ti­ga. Men såklart, det är li­te av en sex­po­ängs­match och de får man tän­da till li­te ex­tra i.

För Böl­jan blir mat­chen den förs­ta av tre styc­ken den här vec­kan ett myc­ket tätt mat­chan­de. Bra då att al­la är till­gäng­li­ga för spel.

– VI HAR haft li­te pro­blem med för­skyll­ning­ar men trup­pen ser stark ut. Vi star­tar med sam­ma lag se­nast men se­dan gäl­ler det att mat­cha smart.

Bild: RO­BERT BOMAN/ARKIV

BA­RIN FULL AV OP­TI­MISM. Är Uppsa­la mat­chen där Böl­jan vän­der den ne­ga­ti­va tren­den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.