För­re Pre­mi­er Le­a­gue-stjär­nan ta­lar ut om si­na psy­kis­ka pro­blem

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

För fem år se­dan gjor­de han mål mot Sve­ri­ge i sin lands­lags­de­but. Nu är Ste­ven Caul­ker, 25, den se­nas­te i en rad fot­bolls­stjär­nor att öpp­na upp och stäl­la psy­kisk ohälsa i strål­kas­tar­lju­set. – Jag över­väg­de of­ta själv­mord, sä­ger han till The Gu­ar­di­an.

När den tys­ke lands­lags­mål­vak­ten Ro­bert En­ke tog sitt liv år 2009 fick fot­bolls­värl­den upp ögo­nen för de­pres­sion och psy­kisk ohälsa bland ut­ö­var­na på den högs­ta ni­vån. Se­dan dess har fle­ra spe­la­re kom­mit fram och be­rät­tat om bris­tan­de kun­skap i äm­net in­om fot­bol­len, bå­de ut­om­lands (som mål­vak­ten Ste­ve Har­per) och i Sve­ri­ge (all­svens­ka mitt­fäl­ta­ren Ivo Pe­kal­ski).

Qu­e­ens Park Rang­ers mitt­back Ste­ven Caul­ker är det se­nas­te nam­net på den lis­tan. Den ti­di­ga­re lands­lags­bac­ken – 25-åring­ens en­da lands­kamp för Eng­land kom då Zla­tan Ibra­hi­mo­vic gjor­de fy­ra mål i 4–2-mat­chen på Fri­ends are­na 2012 – be­rät­tar hur han måd­de på lån hos Sout­hamp­ton för 1,5 år se­dan.

– Jag in­såg att jag var helt bor­ta men­talt. Min kar­riär stod stil­la och jag för­sök­te pra­ta med nå­gon. Lä­ka­ren där för­sök­te hjäl­pa mig men res­ten upp­ma­na­de mig att ”ut­tryc­ka mig” på planen. Ing­en för­stod hur jag måd­de, sä­ger Caul­ker i en in­ter­vju med The Gu­ar­di­an.

– Fot­bol­len är in­te bra på att ta hand om psy­kisk ohälsa.

CAUL­KER IN­LED­DE SIN kar­riär i Tot­ten­ham och be­rät­tar att pro­ble­men kom re­dan då, ef­ter en pet­ning.

– Då bör­ja­de jag spe­la (om peng­ar) var­je dag. Smär­tan ef­ter att ha för­lo­rat al­la peng­ar och skam­men som följ­de åt upp mig. Så jag bör­ja­de su­pa till att jag in­te kän­de nå­got mer. Jag var av­dom­nad, men ha­de tap­pat kon­trol­len.

Ef­ter pe­ri­o­den hos Sout­hamp­ton sä­song­en 2015–2016, Caul­ker var ett tag hos Li­ver­pool sam­ma sä­song, har han va­rit i Lon­don med QPR i Cham­pi­ons­hip. Men det har in­te bli­vit en en­da match se­dan ok­to­ber.

– I de­cem­ber spe­la­de jag en sista gång och för­lo­ra­de en hel­ve­tes mas­sa peng­ar. Då för­stod jag att jag in­te kun­de vin­na. Det fanns ing­en snabb lös­ning, jag kun­de in­te dröm­ma om att räd­da värl­den med en bra kväll vid rou­lett­hju­let läng­re. Det var ba­ra fan­ta­si­er. Jag över­väg­de of­ta själv­mord då. Det var en mörk tid.

Nu mår Ste­ven Caul­ker bätt­re, trots att han snart är kon­trakts­lös och har spe­lat bort 70 pro­cent av si­na peng­ar. Han har slu­tat sat­sa peng­ar och dric­ka al­ko­hol och får nu ge­hör för sin histo­ria hos spe­lar­fac­ket, PFA.

– Vi mås­te se till att vi kan ge spe­la­re det stöd de be­hö­ver, sä­ger spe­lar­fac­kets re­pre­sen­tant Mi­chael Ben­nett.

Bild: JASON CAIRNDUFF/ARKIV

PSYIKISKA PRO­BLEM. Ste­ven Caul­ker pra­tar ut om bå­de al­ko­hol- och spel­re­la­te­ra­de pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.