Glasno­vic: ”Jag har en hög lägsta­ni­vå”

Hallands Nyheter - - Sporten - DA­NI­EL KIHLSTRÖM/TT

Gulddröm­men sprack för Nikita Glasno­vic. Re­sul­tatmäs­sigt är hon än­då nöjd med Vm-bron­set i Syd­ko­rea. – Det vi­sar att jag har en hög lägsta­ni­vå, sä­ger taekwon­d­o­stjär­nan.

Mal­mö­faj­tern Nikita Glasno­vic ha­de re­dan in­nan fi­nal­pas­set i syd­ko­re­ans­ka Mu­ju säk­rat sin förs­ta Vm-me­dalj på se­ni­or­ni­vå. Se­mi­fi­nal­plat­sen in­ne­bar som sämst en brons­peng, men 22-åring­en vil­le nå fi­na­len. Tur­kis­kan Ha­tice Kub­ra Il­gun sat­te dock stopp för gulddröm­men i 57-ki­los­klas­sen.

– Jag tyck­te in­te att jag gjor­de nå­gon bra match alls. Match­pla­nen var att hål­la mig sta­bil och för­stö­ra hen­nes stil, men jag tog in­te till­fäl­let i akt för att ta po­äng och det mås­te man ju gö­ra för att vin­na, sä­ger Glasno­vic.

TUR­KIS­KAN LED­DE MED blott en po­äng med en mi­nut kvar av mat­chen. Då tving­a­des Glasno­vic att sat­sa of­fen­sivt, men det re­sul­te­ra­de i en tre­po­äng­a­re för mot­stån­da­ren ge­nom en hu­vud­spark. Di­rekt där­ef­ter fick tur­kis­kan yt­ter­li­ga­re en trea och mat­chen var körd.

– Då fanns det ju ing­en åter­vän­do. Det var ba­ra att kö­ra på, men det gick in­te vägen, sä­ger hon ef­ter 0–8-för­lus­ten.

GLASNO­VIC ÄR BESVIKEN över den ute­bliv­na fi­nal­plat­sen, men med li­te di­stans kan hon fin­na gläd­je över att ta­git sin förs­ta Vm-me­dalj och Sve­ri­ges förs­ta se­dan Cas­sand­ra Iko­nen ploc­ka­de hem sam­ma valör vid VM i Mex­i­ko 2013.

– Jag tror att jag mås­te ha någ­ra tim­mar för att smäl­ta he­la gre­jen och in­se att jag fak­tiskt har ta­git en Vm-me­dalj. Presta­tions­mäs­sigt är jag in­te nöjd, men re­sul­tatmäs­sigt är jag nöjd. Vad var det som in­te stäm­de?

– Det var in­te myc­ket som var på plats. Men se­dan sä­ger det ju en del att man kan ploc­ka hem ett VM­brons när man in­te kän­ner sig topp. Min lägs­ta ni­vå är väl­digt hög och jag är glad över att jag lyc­ka­des ta mig så långt än­då, sä­ger Glasno­vic.

NÄR­MAST VÄN­TAR EN grand prix­täv­ling i Ryss­land och där­ef­ter EM för olym­pis­ka vikt­klas­ser i Vi­tryss­land. Den sist­nämn­da täv­ling­en tog hon hem 2015.

– Det är en full sä­song som vän­tar. Nu är det ba­ra att åka hem och trä­na igen för att bli bätt­re. Det gäl­ler att bli rik­tigt stark, sä­ger Nikita Glasno­vic.

Hem­ma­hop­pet Lee Ah-re­um vann fi­na­len i 57-ki­los­klas­sen mot tur­kis­kan Il­gun.

Elin Jo­hans­son har va­rit världs­et­ta i 67-ki­los­klas­sen, men ef­ter OS i Rio val­de 26-åring­en att gå ner till 62-ki­los­klas­sen. I Syd­ko­rea tog Vmä­ven­ty­ret slut i kvarts­fi­nal där Ruth Gbag­bi, El­fen­bens­kus­ten, blev för svår och svens­kan föll med 8–13.

”Match­pla­nen var att hål­la mig sta­bil och för­stö­ra hen­nes stil, men jag tog in­te till­fäl­let i akt för att ta po­äng och det mås­te man ju gö­ra för att vin­na”

I 80-KI­LOS­KLAS­SEN ÅK­TE Niklas Ko­va­ce­vic ut di­rekt i den förs­ta om­gång­en mot ita­li­e­na­ren Ro­ber­to Bot­ta med 5–13.

NIKITA GLASNO­VIC

Ar­kiv­bild: JO­HAN NILS­SON

ING­ET GULD. Taekwon­d­o­stjär­nan Nikita Glasno­vic, 22, tog Vm-brons i Syd­ko­rea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.