Pan­tern blir kvar i All­svens­kan

Hallands Nyheter - - Sporten - HÅKAN BERGHOLTZ/TT PA­TRIK LARS­SON/TT

Mal­mö­klub­ben Pan­tern får stan­na kvar i hoc­key­all­svens­kan. Det be­slöt ishoc­key­för­bun­dets ap­pel­la­tions­nämnd på fre­da­gen. – Det har va­rit en pärs ut­ö­ver det van­li­ga, sä­ger Pan­terns ord­fö­ran­de Mat­ti­as Schön­hult.

– Okej, vi gjor­de fel. Men straf­fet var in­te i pro­por­tion till brot­tet, sä­ger Schön­hult till TT.

Det var den 21 ju­ni som be­ske­det kom att Pan­tern in­te läm­nat in nå­gon re­vi­de­rad och kom­plett års­re­do­vis­ning, trots upp­re­pa­de på­tryck­ning­ar, och att la­get där­för in­te be­vil­jas elit­li­cens. Ett be­slut som in­ne­bar att Pan­tern skul­le flyt­tas ner från hoc­key­all­svens­kan.

Pan­tern över­kla­ga­de och på­pe­ka­de att års­re­do­vis­ning­en var in­ne i tid, dock ut­an un­der­skrift av re­vi­sor, nå­got som kom in se­na­re sam­ma dag.

– Vi ha­de ju trots allt skic­kat in re­do­vis­ning­en, vi ha­de in­te ba­ra ski­tit i nå­got, sä­ger Schön­hult.

Års­re­do­vis­ning­en vi­sa­de att man ha­de ett ka­pi­tal på 1 001 563, allt­så strax över den mil­jon som krävs för att få li­cens.

– Li­cens­nämn­den fat­ta­de sitt be­slut på for­mel­la grun­der, att Pan­tern in­te ha­de skic­kat in nå­gon års­re­do­vis­ning. När vi se­dan grans­ka­de den (års­re­do­vis­ning­en) vi­sa­de den upp ett eget ka­pi­tal på en mil­jon kro­nor. De upp­fyl­ler kra­vet, sä­ger ap­pel­la­tions­nämn­dens ord­fö­ran­de Lars Nylund.

– När vi väl ha­de års­re­do­vis­ning­en var det ett enkla­re be­slut.

Lars Nylund för­kla­rar att det in­te finns någ­ra ex­pli­ci­ta reg­ler för vad som hän­der om en års­re­do­vis­ning in­te skic­kas in och me­nar att det be­hö­ver för­tyd­li­gas.

– Man tror att al­la ska skic­ka in det, men en si­tu­a­tion där ett lag in­te gör det står in­te reg­ler­na. Det vo­re väl bra om vi fick så­da­na reg­ler. Möj­ligt­vis kan man ha ett slut­da­tum för när års­re­do­vis­ning­en ska va­ra in­ne.

Dä­re­mot mås­te Pan­tern be­ta­la en straffav­gift på 25 000 kro­nor på grund av att man in­te fått in års­re­do­vis­ning­en i tid.

– 25 000 känns som ett rim­ligt straff, sä­ger Schön­hult.

– Nu ska vi se fram­åt och fort­sät­ta den re­sa som vi bör­jat de se­nas­te åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.