Pip­pi-pre­miär in­va­de­rad av sjö­rö­va­re

TE­A­TER: FULL FART VID VILLA VILLERKULLA Pip­pi gör en­tré med en dan­san­de Lil­la gub­ben, sen dund­rar sjö­rö­var­na in på scen och suc­cén är ett fak­tum. Nu kan som­ma­ren bör­ja - för nu har Kål­le Gun­nars­sons fa­mil­je­fö­re­ställ­ning i Te­a­terglän­tan haft pre­miär.

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - AN­NA WETTERQVIST an­na.wetterqvist@hn.se

Det kän­des som en höst­kväll men var egent­li­gen star­ten på som­ma­ren. Med en dan­san­de Lil­la gub­ben och ett gäng rå­bar­ka­de sjö­rö­va­re tog Pip­pi Långstrump över Te­a­terglän­tan i pre­miär­fö­re­ställ­ning­en i går kväll i Fal­ken­berg. Det är åt­ton­de gång­en som Kål­le Gun­nars­son sät­ter upp nå­gon av Astrid Lind­grens äls­ka­de be­rät­tel­ser på den här plat­sen.

FÖR­RA SOM­MA­REN spe­la­de man Brö­der­na Le­jon­hjär­ta men i år är det värl­dens star­kas­te tjej som tar över. Ett te­ma som kanske känns mer ak­tu­ellt än nå­gon­sin och en fö­re­bild för al­la barn - och vux­na. Sce­nen där Pip­pi ut­ma­nar Star­ke Adolf är fan­tas­tisk.

”Den som är star­kast mås­te ock­så

va­ra snäl­last” är en av Pip­pis reg­ler, även om hon med­ger att hon lju­ger en hel del. ”Vi kan väl va­ra vän­ner än­då?” sä­ger hon till Tommy och An­ni­ka.

UPPSÄTTNINGEN HAR SPELATS på In­ti­man i Stock­holm ti­di­ga­re men har nu byggts ut för att pas­sa mil­jön i Te­a­terglän­tan där sce­nen är stör­re och publi­ken sit­ter li­te läng­re bort. Sam­ti­digt känns det när­ma­re än i en te­a­ter­sa­long och bar­nen i publi­ken jublar och kom­men­te­rar högt det som hän­der på sce­nen.

DET ÄR SOM en stor fot­bolls­plan med Villa Vil­le­kul­la i ena än­den och Tommy och An­ni­kas hus i and­ra än­den. Skå­de­spe­lar­na och den öv­ri­ga en­semb­len rör sig smi­digt mel­lan sce­nens oli­ka ”rum”.

DEN AVSLAPPNADE DIALOGEN var­vas med de kän­da sång­er­na och ny­skri­vet ma­te­ri­al. Sjörö­var Fab­be är mäk­tig och bo­var­na Karls­son och Blom som ska stjä­la Pip­pis guld­peng­ar har fått en egen sång.

Men det är sista gång­en man är i Sol­ha­ga. Näs­ta som­mar blir det en ny plats i Fal­ken­berg. Med sam­ma at­mo­sfär får man hop­pas.

PIRATER. Pip­pi Långstrump fick en flyg­tur med hjälp av sjö­rö­var­na som plöts­ligt in­va­de­ra­de sce­nen i Te­a­terglän­tan.

Bild: AN­NA WETTERQVIST

Bild: AN­NA WETTERQVIST

VIP-KORT. Casper, 3 år, var en av kväl­lens Vip-gäs­ter till­sam­mans men mam­ma Lin­da Bengts­son.

Bild: AN­NA WETTERQVIST

FULLSATT. Årets läk­ta­re rym­mer 600 per­so­ner.

Bild: AN­NA WETTERQVIST

BUSIGA. Han­na Holm­gren spe­lar Pip­pi Långstrump i Kål­le Gun­nars­sons upp­sätt­ning.

Bild: AN­NA WETTERQVIST

SITT­PLATS. Far­mor He­le­na Karls­son ha­de med sig barn­bar­nen fr v Noo­mi, Si­ri, El­len, El­sa och El­lie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.