Dj-duo spe­lar på fes­ti­val

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN EIREFELT 0721-91 12 67 ma­lin.eirefelt@hn.se

I kväll spe­lar Liquid Smi­le på en fes­ti­val i Por­tu­gal. Ut­lands­job­ben har bli­vit fler för dj-du­on från Var­berg och Fal­ken­berg.

Christi­an Grönlund från Var­berg och An­dy Karls­son från Fal­ken­berg var dj:s och spe­la­de på sam­ma klub­bar. För någ­ra år se­dan gick de sam­man un­der nam­net Liquid Smi­le.

Du­on har kört Sve­ri­ge runt. De har spe­lat på Stads­ho­tell och stor­stads­klub­bar. Den se­nas­te ti­den har ut­lands­spel­ning­ar­na bli­vit fler och i hel­gen har de bo­kats till fes­ti­va­len Agi­ta­gen­te i Por­tu­gal.

– Det är li­te skoj. Det är vår förs­ta sto­ra fes­ti­val, sä­ger An­dy Karls­son.

Hur ham­na­de ni där?

– Det var en ren till­fäl­lig­het. Vi spe­la­de på Prags störs­ta natt­klubb Du­plex. Där träf­fa­de vi en kil­le, Ed­die Fer­rer, som ha­de spe­lat på Agi­ta­gen­te ti­di­ga­re. Fes­ti­va­len har li­ve­mu­sik på da­gar­na och dj:s på nät­ter­na. När Ed­die Fer­rer spe­la­de där sist, spe­la­de han in­för 3000 per­so­ner, det är gans­ka stort, sä­ger An­dy Karls­son.

Liquid Smi­le har fått den sista spel­ning­en på lör­da­gen, mel­lan tre och fem på mor­go­nen. På fre­dags­kväl­len spe­lar de dess­utom på en klubb in­ne i Lis­sa­bon.

– Bå­da se­ten är två tim­mar långa. Vi har för­be­rett dem i snart ett halv­år. Vi har gjort nå­got med al­la lå­tar: an­pas­sat dem till oss. När man byg­ger ett set ska det gär­na va­ra li­te lug­na­re i bör­jan och öka sak­ta men sä­kert till slu­tet.

An­dy Karls­son hop­pas att fes­ti­val­spel­ning­en ska bli en dörr­öpp­na­re till fler lik­nan­de fes­ti­va­ler.

– Man träf­far ju mas­sor av and­ra dj:s och män­ni­skor back stage som är bra kon­tak­ter, som pro­mo­tors, klub­bä­ga­re och and­ra even­tar­ran­gö­rer, sä­ger An­dy Karls­son.

Ut­ö­ver klubbspel­ning­ar gör Liquid Smi­le en podd var­je vec­ka. Hit­tills har det bli­vit 107 av­snitt.

– I bör­jan bjöd vi in gäs­ter som gjor­de en mix. Nu kör de of­tast själ­va. – Vi pro­du­ce­rar li­te egen mu­sik ock­så. Den pas­sar vi på att ta med i pod­den. Och mas­sor av män­ni­skor kon­tak­tar oss, som vill ha med si­na lå­tar.

Vem lyss­nar på ett 50 mi­nu­ter långt dj-set som podd?

– Nå­gon som är på gym­met el­ler sit­ter på bus­sen, ex­em­pel­vis.

Vad gör en rik­tigt bra mix?

– Man ska in­te sik­ta på att ba­ra ha det mest po­pu­lä­ra. Det kan folk re­dan. Se­dan ska man hit­ta en egen nisch, så att det in­te lå­ter som al­la and­ras mix­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.