Be­sök en grön oas

TRÄD­GÅRD: TURISTA OCH FÅ IN­SPI­RA­TION Som­mar­tid är träd­gårds­tid och per­fekt för den som vill ut­nytt­ja le­dig­he­ten till att in­spi­re­ras av and­ras grö­na rum. Träd­gårds­tu­rism är hett just nu och det finns mas­sor av svens­ka träd­går­dar att nju­ta av, så­väl privat

Hallands Nyheter - - Trädgård - GUN­NEL CARL­SON/TT

Det bör­ja­de för 15 år se­dan. I nord­väst­ra Skå­ne var Träd­gårds­run­dan en ny fö­re­te­el­se. Ini­ti­a­tiv­ta­ga­re var då­va­ran­de tu­rist­che­fen i Äng­el­holm, Ri­ta Aa­to­la Ols­son. Rolf Bengts­son och Gu­nil­la Bo­kelund Bengts­son åk­te ut med bi­len för att tit­ta på grö­na rum i grann­ska­pet.

– Vi ham­na­de i Thel­mas träd­gård på Bjä­re­halvön. Ett helt fan­tas­tiskt stäl­le!

En träd­gård de in­te visste fanns och ald­rig ha­de kom­mit till om det in­te va­rit för den öpp­na träd­gårds­run­dan. Men det var en fo­to­graf som fick dem att själ­va bör­ja vi­sa sin träd­gård.

– Fo­to­gra­fen gick runt hem­ma hos oss i fle­ra tim­mar och tyck­te ab­so­lut att vi ock­så skul­le va­ra med på träd­gårds­run­dan.

DET VAR NOG just det, att nå­gon an­nan puf­fa­de på som gjor­de att de be­stäm­de sig. Jan­te­la­gen är stark, och det kan krä­vas en ut­om­stå­en­des be­röm för att man ska vå­ga, tror Gu­nil­la.

I dag är de ve­te­ra­ner i sam­man­hang­et. De del­tar na­tur­ligt­vis i de tre run­dor som an­ord­nas i Nord­väst­skå­ne var­je år. Till Sol­hem och Rög­le kom­mer buss­las­ter med tu­ris­ter, och de tar gär­na emot en­sta­ka be­sö­ka­re ock­så. Ba­ra man ring­er först.

– Det är så kul att in­spi­re­ra and­ra. Vi åter­an­vän­der myc­ket pry­lar och de­lar gär­na med oss av idéer­na.

GU­NIL­LA OCH ROLFS träd­gård väx­er he­la ti­den. En ny köks­od­ling med pall­kra­gar har an­lagts, en li­ten af­fär med en träd­ko­ja gil­las av al­la barn och det se­nas­te pro­jek­tet är en upp­höjd sitt­plats med vac­ker vy ut mot åk­rar­na in­till.

Nya idéer kom­mer bland an­nat ge­nom de­ras eg­na be­sök hos and­ra en­tu­si­as­ter. De­ras in­tres­se har dess­utom smit­tat av sig till dot­tern som har träd­gård i Hal­land som hon ock­så vi­sar.

– För att vi är så stol­ta över det vi gjort här, sä­ger dot­tern Lina.

I Sve­ri­ge i dag an­ord­nas många run­dor. Med­lem­mar i träd­gårds­för­e­ning­ar runt om i lan­det öpp­nar si­na grin­dar och även kom­mu­ner­na har för­stått att träd­gård kan va­ra en tu­rist­attrak­tion.

Var­je stad med själ­vakt­ning har nå­gon slags träd­gårds­fest, stor el­ler li­ten och det på­går grö­na event he­la som­ma­ren.

I LAPPLÄNDSKA NORRBYBERG, fem mil från Lyck­se­le bor Ma­ri­a­na Matts­son som vur­mar för träd­går­dar­na i norr och tyc­ker att de får allt­för li­te upp­märk­sam­het. I au­gusti må­nad har de lju­sa nät­ter­na fått växt­lig­he­ten att ex­plo­de­ra och träd­går­dar­na i norr är hög­re och färg­star­ka­re än nå­gon an­nan­stans.

– Det är ju så him­la skoj att få vi­sa vad man själv har gjort. Att få be­sök av folk som verk­li­gen är in­tres­se­ra­de av det man ska­pat och gär­na lyss­nar till en träd­gårds­pre­di­kan. Och som dess­utom blir glada och ger be­röm. Kan det bli bätt­re? sä­ger Ma­ri­a­na.

TRÄD­GÅRD HAR BLI­VIT en so­ci­al fö­re­te­el­se. Nu stäng­er vi in­te läng­re in oss bakom sta­ket och häc­kar och od­lar vår egen träd­gård i skymun­dan. Grin­dar­na har öpp­nats på vid ga­vel.

– Jag har fått be­sök av gam­la klass­kam­ra­ter som jag in­te träf­fat på många år, tack va­re träd­går­den, be­rät­tar Gu­nil­la som ock­så är no­ga med att på­pe­ka att den in­te mås­te va­ra per­fekt.

Men, det mås­te fin­nas nå­got att tit­ta på. Man ska kun­na gå runt i en be­söksträd­gård i en halv­tim­me i al­la fall, sä­ger Gu­nil­la. Som ti­di­ga­re sty­rel­se­med­lem i Träd­gårds­run­dan har hon fak­tiskt va­rit med om att sä­ga till träd­gårds­ä­ga­re att de in­te fick del­ta.

– En fin gräs­mat­ta räc­ker in­te. Det mås­te fin­nas mer.

TRÄD­GÅRDS­RUN­DAN i nord­väst­ra Skå­ne drevs un­der fle­ra år som ett Le­a­der­pro­jekt med Eu-peng­ar vil­ket gjor­de att man kun­de an­stäl­la en pro­jekt­le­da­re och in­te ba­ra ar­be­ta ide­ellt.

– Att vi­sa sin träd­gård gyn­nar he­la byg­den. Be­sö­kar­na ska äta och so­va nå­gon­stans ock­så, sä­ger Gu­nil­la som me­nar att träd­går­den gör oss klo­ka­re. Och lyck­li­ga­re.

Det en­da hon sak­nar är in­vand­rar­na och ung­do­mar­na. Så­väl träd­gårds­ä­ga­re som be­sö­ka­re är en gans­ka ho­mo­gen grupp.

Bild: GUN­NEL CARL­SON

TAR HÖJD. Rid­darspor­rar­na väx­er sig höga, och blir stör­re ju läng­re norrut man åker.

ÄVEN FÖR DE SMÅ. Ko­ja och af­fär för barn som kom­mer på be­sök in­går i

träd­går­dens rum.

HÄL­SAR VÄL­KOM­NA. Gu­nil­la och Rolf tar gär­na emot be­sök i sin träd­gård i skåns­ka Rög­le. Men ring in­nan!

FEMTIO NY­AN­SER AV GRÖNT. Myc­ket är ”ba­ra” grönt hos Gu­nil­la och Rolf i Rög­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.