De­bat­ten riv­star­tar på Got­land

Hallands Nyheter - - Tv Guide - He­le­na Björkvall

Det har bli­vit dags för årets po­li­tis­ka hap­pe­ning i Almedalen i Vis­by. Un­der en vec­ka ska det min­glas, agi­te­ras – och de­bat­te­ras. Som van­ligt har riks­dags­par­ti­er­na varsin egen dag som av­slu­tas med ett tal av par­ti­le­da­ren. De­batt­pro­gram­met ”Opi­ni­on li­ve” finns på plats och pro­gram­le­da­ren Belin­da Ols­son tar par­ti­le­dar­na på pul­sen på di­rekt ef­ter ta­let. Först ut är Väns­ter­par­ti­et och dess par­ti­le­da­re Jo­nas Sjöstedt.

Sta­fett­pin­nen ploc­kas se­dan upp av jour­na­lis­ten

Pet­ter Ljung­gren (bland an­nat ”Upp­drag gransk­ning”) som till­sam­mans med in­bjud­na gäs­ter de­bat­te­rar an­ge­läg­na äm­nen. Han be­to­nar vik­ten av att män­ni­skor har en are­na att mö­tas på.

– Den här ty­pen av de­batt­pro­gram har jag stor re­spekt för. Många vill in­te stäl­la upp i de­bat­ter, de skri­ver en ar­ti­kel el­ler gör ett in­lägg på so­ci­a­la me­di­er och tyc­ker att det räc­ker så.

Ef­ter för­ra årets suc­cé­som­mar för San­na Ni­el­sen känns det som att an­sva­ri­ga pro­du­cen­ter lu­tat sig till­ba­ka och tänkt att allt var fär­digt in­för årets sä­song. Tor­björn Ek, re­por­ter på Af­ton­bla­det, om ”Allsång på Skan­sen”-pre­miä­ren.

Fo­to: SSA

– Att le­da di­rekt­sän­da de­bat­ter är en av de svå­ras­ta rol­ler man kan ha, sä­ger Pet­ter Ljung­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.