ORDET ÄR FRITT:

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

”I Sve­ri­ge ska al­la ha fri­he­ten att själ­va få for­ma si­na liv och ing­en ska ha rätt att pres­sa el­ler tvinga nå­gon an­nan till äk­ten­skap” SID 4

TVÅNGSGIFTE. Som­ma­ren är här och många ele­ver har nu ett långt och ef­ter­läng­tat som­mar­lov från sko­lan, men in­te al­la. För många barn och ung­do­mar kan istäl­let som­mar­lo­vet väc­ka en stark oro och ång­est. In­te minst för al­la de flic­kor som le­ver i en he­ders­kon­text.

Som­mar­lo­vet är näm­li­gen en kri­tisk pe­ri­od för många unga flic­kor som kan tving­as ut­om­lands för att, mot sin vil­ja, gif­ta sig med nå­gon de kanske ald­rig ti­di­ga­re har sett ut­an istäl­let med nå­gon som fa­mil­jen har valt ut åt dem. Of­ta hand­lar det om en av­läg­sen släk­ting i sitt gam­la hem­land och en del kom­mer hel­ler ald­rig till­ba­ka till hös­tens skol­start.

I SVE­RI­GE SKA al­la ha fri­he­ten att själ­va få for­ma si­na liv och ing­en ska ha rätt att pres­sa el­ler tvinga nå­gon an­nan till äk­ten­skap. Rät­ten att själv få väl­ja vem man le­va med är själv­klar och ska gäl­la för al­la. Än­då vi­sar un­der­sök­ning­ar att uppe­mot 70 000 unga mel­lan 16 och 25 år upp­le­ver att de in­te har möj­lig­het att fritt väl­ja vem de ska gif­ta sig med och att för­äld­rar­na stäl­ler oli­ka vill­kor och krav. Si­tu­a­tio­nen är na­tur­ligt­vis oac­cep­ta­bel och mer mås­te gö­ras för att för­hind­ra den­na ut­veck­ling och mar­ke­ra all­va­ret i det­ta brott.

Den ti­di­ga­re al­li­ans­re­ge­ring­en in­för­de den 1 ju­li 2014 det nya brot­tet äk­ten­skaps­tvång som stär­ker skyd­det mot tvångsäk­ten­skap och bar­näk­ten­skap. Två nya brott in­för­des då i brotts­bal­ken, äk­ten­skaps­tvång och vil­se­le­dan­de till tvångsäk­ten­skaps­re­sa. Äk­ten­skaps­tvång in­ne­fat­tar även att det är olag­ligt när den unges ut­satt­het ut­nytt­jas ex­em­pel­vis ge­nom press från för­äld­rar el­ler släk­ting­ar. Tvångsäk­ten­skaps­re­sa tar sikte på den som lu­rar nå­gon att re­sa till ett an­nat land där per­so­nen ska gif­tas bort ge­nom tvång el­ler ut­nytt­jan­de.

UN­DER 2016 ANMÄLDES det en­ligt BRÅ:S pre­li­mi­nä­ra sta­tistik 81 fall av brot­ten äk­ten­skaps­tvång och vil­se­le­dan­de till tvångsäk­ten­skaps­re­sa men mör­ker­ta­let är stort. Vi mo­de­ra­ter fort­sät­ter där­för att dri­va på och har till­sam­mans med öv­ri­ga al­li­ans­par­ti­er mo­tio­ne­rat om yt­ter­li­ga­re in­sat­ser för att mot­ver­ka tvångsgifte och hot om tvångsgifte. Man bör även över­vä­ga om det be­hövs en se­pa­rat tvångsäk­ten­skap­s­en­het hos po­li­sen.

Rät­ten till fri­het och till sitt eget liv ska gäl­la för al­la i Sve­ri­ge. Där­för mås­te det va­ra en själv­klar ut­gångs­punkt för all lag­stift­ning och allt myn­dig­hets­ar­be­te att skyd­da vå­ra unga från att gif­tas bort mot sin vil­ja.

Ewa Tha­lén Fin­né (M)

Bild: LEIF R JANS­SON/TT

SOMMARBRUD. Som­mar­lo­vet är en kri­tisk pe­ri­od för många unga flic­kor som kan tving­as ut­om­lands för att, mot sin vil­ja, gif­ta sig med nå­gon de kanske ald­rig ti­di­ga­re har sett ut­an istäl­let med nå­gon som fa­mil­jen har valt ut åt dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.