Om kå­se­ri­et ”Även ba­ga­tel­ler kan stäm­ma till ef­ter­tan­ke”:

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Christi­an Dahlqvist: Hmmm... Frå­gan är om oliv­ol­jan i örat ha­de gjort nyt­ta, så att dok­tor Stäm­gaf­fel kun­de gö­ra sitt jobb lät­ta­re?

Tommy Lars­son: Om man bru­kar få vax­prop­par är det bätt­re att be­hand­la sig re­gel­bun­det in­nan det gått så långt att man har bli­vit döv. Till ex­em­pel var tred­je må­nad. Och så kan man an­vän­da Re­vax­ör och fetvadd som finns på apo­te­ket. I med drop­par på kväl­len när man läg­ger sig och stop­pa i fetvadd. Spo­la ur med varmt vat­ten med pi­pet­ten på mor­go­nen. Då fun­kar allt bra. Man har all­tid hör­sel och man slip­per gå till lä­ka­re med me­ra.

Mo­ni­ka Lund­berg: Men än­då ..... skat­te­fi­nan­si­e­ra­de verk­sam­he­ter bor­de ha fokus på re­sul­tat; just ba­ra at­ti­ty­den; gör det själv .........

Christer Jör­malm: Vad vill

han ha sagt?

Mo­ni­ca Hans­son: Bra med kon­kur­rens från pri­vatprak­ti­se­ran­de! Släp­pa Re­pa­lus ut­red­ning i Pap­pers­kor­gen! Gott att hö­ra! Kat­ha­ri­na Schoug: Ly­san­de skri­vet av Berg­ström. Som van­ligt! Mi­kael An­ders­son: Det vo­re ju ka­ta­strof om män­ni­skor med vax­prop­par tog upp al­la lä­kar­ti­der. Tyc­ker skri­ben­ten bör lä­ra sig mer om ”egen­vård” och ren­gö­ra si­na öron re­gel­bun­det. Det skall in­te sam­häl­let va­ra med och be­ta­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.