Regn­bågs­fär­gat.

Årets pri­de­pa­rad drog re­kord­många del­ta­ga­re. Årets te­ma var transpersoners si­tu­a­tion.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - DANIELLE DELBRO danielle.delbro@hn.se

Mu­sik, kamp­sång och en hel del all­var. För tred­je året i rad an­ord­nas Pri­de Var­berg.

”Ro­pen skal­la kär­lek åt al­la” kun­de hö­ras när pri­de­tå­get sling­ra­de sig från So­ci­e­tets­par­ken, Plat­sar­na och vi­da­re mot tor­get. Mel­lan 500600 per­so­ner del­tog i årets pa­rad vil­ket är be­tyd­ligt mer än för­ra året en­ligt Ma­lin Gun­nars­son, ord­fö­ran­de i Pro­lo­ve som ar­ran­ge­rar Pri­de Var­berg.

– Det har va­rit ett stör­re en­ga­ge­mang i år med fler spon­so­rer, mer ut­stäl­la­re och fler per­so­ner i par­ken, sä­ger hon.

ARRANGÖRERNA SOM HA­DE för­vän­tat sig regn och rusk blev glatt över­ras­ka­de av strålande sol när ka­la­set bra­ka­de igång vid tolv­ti­den i So­ci­e­tets­par­ken. Hu­vud­te­mat den­na gång har va­rit att be­ly­sa transpersoners si­tu­a­tion vil­ket är den mest ut­sat­ta grup­pen av hb­tq-per­so­ner en­ligt Ma­lin Gun­nars­son.

– Te­mat ge­nom­sy­rar vårt val av fö­re­lä­sa­re och per­so­ner som är med och med­ver­kar, sä­ger hon.

AR­TIS­TEN, POETEN OCH il­lust­ra­tö­ren Lo­ve Pre­log in­vig­de fes­ti­va­len med sin norm­kri­tis­ka po­e­si. För ho­nom hand­lar pri­de om rät­ten att få ex­i­ste­ra sna­ra­re än om

”Det är en skam för Sve­ri­ge att man tvångs­s­te­ri­li­se­ra­de trans­per­so­ner fram till 2013. Var­je gång man kan stå upp för trans­per­so­ner så ska man gö­ra det”

MIAN LODALEN fö­re­lä­sa­re un­der Pri­de Var­berg

ro­man­tik och sex­u­a­li­tet.

– Of­ta läg­ger man fo­kus i vem man blir kär i men själ­va grund­pro­ble­ma­ti­ken lig­ger i köns­be­grep­pet, vad som är kön, sä­ger han.

ATT INLEDA SITT tal med diktsvi­ten ”Var­för bryr du dig”, som fått ett stort ge­nom­slag på so­ci­a­la me­di­er, var in­te ett helt en­kelt val för ho­nom.

– Man vill gär­na lä­sa upp nå­got som är pam­pigt, pe­da­go­giskt och pep­pigt. Men jag tror ock­så att man mås­te få hö­ra om and­ra som de­lar sam­ma sorg som en själv för att kun­na gå vi­da­re till­sam­mans, sä­ger han.

Till to­ner­na av Gö­te­borgs fe­mi­nis­tis­ka kör an­ord­nan­de spel­hob­by­för­bun­det, Sve­rok, en works­hop i Cosplay, vil­ket in­ne­bär att man klär ut sig till en fik­tiv ka­rak­tär. Sam Bäfven­berg, re­gi­o­nal för­e­nings­kon­su­lent Sve­rok Väst, me­nar på att spel of­ta främ­jar ut­fors­kan­det av iden­ti­te­ter.

– I Cosplay är allt möj­ligt och många upp­täc­ker att de är trans när de får pro­va på att va­ra and­ra ka­rak­tä­rer, sä­ger hen

ÄVEN PÅ CAMPUS var det full fart. För Mian Lodalen som var en av fö­re­lä­sar­na un­der da­gen, är transpersoners si­tu­a­tion bå­de i Sve­ri­ge och på flykt en myc­ket vik­tigt frå­ga.

– Det är en skam för Sve­ri­ge att man tvångs­s­te­ri­li­se­ra­de trans­per­so­ner fram till 2013. Var­je gång man kan stå upp för trans­per­so­ner så ska man gö­ra det, sä­ger hon. Mer Pri­de! Se fler bil­der från Pri­de Var­berg på hn.se

PA­RA­DEN. Att så många gick i årets pri­de­pa­rad tror ar­ran­gö­ren Ma­lin Gun­nars­son be­ror på det här­li­ga väd­ret och att

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

man valt att läg­ga fes­ten i bör­jan av som­ma­ren i stäl­let för i slu­tet som ti­di­ga­re.

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

COSPLAY. I Sve­roks works­hop kun­de al­la som ville gö­ra ett hand­leds­skydd av skum­gum­mi. De­ko­ra­tio­nen be­stod av na­gel­lack och pal­jet­ter.

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

INVIGNINGSTALARE. Lo­ve Pre­log läs­te upp tre av si­na dik­ter un­der ta­let som in­vig­de Pri­de Var­berg.

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

KAMP­SÅNG. ”Ro­pen skal­la kär­lek åt al­la” ro­par Pro­lo­ves ord­fö­ran­de Ma­lin Gun­nars­son till pri­de­tå­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.